Metodiskās dienas darba kārtība 28. augustā plkst. 10.00 Liepājas Raiņa 6. vidusskolā

9.30 -11.10 Grāmatu galds. 
10.00-11.10. Darbs metodiskajās apvienībās.
11.15- 16.30 Konference ”Mācot citus, mācies arī pats”.
11.15 - 11.30 Ludmilas Molčanovas uzruna. Jauno skolotāju sveikšana. Skolēnu vecāku video sveiciens.
11.30 - 12.30 Vienaudžu savstarpējā vardarbība skolās, atpazīšana, iespējamie risinājumi. Dr.psych. Ilze Damberga, LU
12.30 – 13.25 Mūsdienu skolēns un daži skolotāja profesionalitātes aspekti. Dr.paed. Zenta Anspoka (RPIVA)
13.25 – 13.45 Pārtraukums.
Liepājas Bērnu un jaunatnes centra folkloras kopas priekšnesums.
Darbojas ēdnīca 1. stāvā un kafejnīca 3. stāvā.
13.45-14.00 Konferences 2. daļas atklāšana.
14.00-14.50 Darbs ar skolēniem ar uzvedības traucējumiem. Psyc.Mg. N.Dzina
14.50-14.55 Liepājas skolu skolēnu vecāku video sveiciens.
14.55- 16.15 Neverbālā komunikācija. Mag. sc.soc. Andris Morkāns. LU
16.15.-16.30. Konferences rezumējums.
Skolotāji ierodas uz visu konferenci, nevis uz atsevišķām lekcijām. Pēc konferences dalībnieki saņems apliecinājumus par 6 stundām.


Pirmsskolas pedagogi pulcējas ikgadējā konferencē

Pirmsskolas pedagogi pulcējas ikgadējā konferencē

22. augustā Katoļu pamatskolā notika 4. ikgadējā Liepājas pirmsskolas pedagogu konference „Pirmsskola vakar, šodien, rīt”, uz kuru bija pulcējušies ap 200 bērnudārzu darbinieki. Konferenci atklāja šī pasākuma iniciatore, bērnudārza „Saulīte” vadītāja Dina Jaunzeme, tās dalībniekus sveica Domes priekšsēdētāja vietniece Silva Golde, LIZDA Liepājas pilsētas padomes priekšsēdētāja Irēna Opšteine, Izglītības pārvaldes pedagoģijas nodaļas vadītāja Alda Ķestere. 


J.Čakstes Liepājas 10.vidusskolas floristu darbi Ventspilī

J.Čakstes Liepājas 10.vidusskolas floristu darbi Ventspilī


No 2.līdz 4. augustam Ventspilī notika 13. Starptautiskais ziedu paklāju festivāls, kura devīze šogad bija ’’Portus WInda’’ jeb „Ventspils osta”. Festivālā piedalījās 38 floristu komandas no četrām valstīm. Četras komandas startēja jauniešu konkurencē, savukārt pieaugušo konkurencē startēja 26 komandas no Latvijas un 8 viesu komandas .
Jau trešo gadu pēc kārtas šajā festivālā piedalījās arī J.Čakstes Liepājas pils. 10.vidusskolas komandas.
Attēlā: jauniešu veidotais paklājs „Jūriņ prasa smalku tīklu” 


12.skolotāju sporta spēles "Ceļojums uz Marsu"

12.skolotāju sporta spēles

Jau 12.reizi Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde aicina pegagogus piedalīties 12. sporta spēlēs, kuras notiks 29.augusta Nīcas novada viesu mājā "Šķilas".Šogad sporta spēles palīdz organizēt PIKC Liepājas Valsts tehnikums.Sporta spēļu nolikums - šeit.


Novērtē skolu gatavību jaunajam mācību gadam

Novērtē skolu gatavību jaunajam mācību gadam

20. augustā Domes priekšsēdētāja vietniece Silva Golde kopā ar Izglītības pārvaldes speciālistu komisiju apmeklēja vairākas skolas, lai novērtētu to gatavību jaunajam mācību gadam. Liepājā šonedēļ notiek vispārizglītojošo skolu pieņemšana, lai iepazītos ar paveiktajiem remontdarbiem, pārbaudītu atbilstību ugunsdrošības un sanitārajām prasībām, kā arī konstatētu, kādi vēl uzlabojumi nepieciešami nākotnē.


Aicina pieteikties uz pedagogu profesionālās kvalitātes novērtēšanu

Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde izsludina pieteikšanos uz pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanu
2013./2014.mācību gadā.
1.Novērtēšanas procesa mērķgrupas
Ievērojot brīvprātības principu un pamatojoties uz izglītības iestādes vadītājam adresētu pedagoga rakstisku iesniegumu,
novērtēšanas procesā ir tiesības iesaistīties:
 vispārējās (t.sk.pirmsskolas) un profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem;
 profesionālās ievirzes (mākslas, mūzikas, sporta) izglītības iestāžu pedagogiem;
 interešu izglītības iestāžu pedagogiem;
 atbalsta personālam (logopēdiem, sociālajiem pedagogiem, izglītības psihologiem)


Aicina vecākus nesteigties ar mācību līdzekļu iegādi

Tuvojoties 1. septembrim, vecākiem īpaši aktuāls kļuvis jautājums par mācību piederumu un līdzekļu iegādi bērniem skolai, taču 7. augustā apstiprinātie grozījumi Izglītības likumā nosaka, ka no 2013.gada 1.septembra mācību literatūras, arī metodisko līdzekļu, uzziņu literatūras un digitālo mācību līdzekļu iegādi pilnībā finansē no valsts budžeta līdzekļiem un valsts budžeta mērķdotācijām. 

“Šogad, atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, vecākiem nevajadzētu steigties ar mācību grāmatu un darba burtnīcu iegādi”, aicina Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Ludmila Molčanova.
“Iesaku vecākiem pagaidīt līdz mācību gada sākumam vai arī sazināties ar skolu, lai precizētu, vai maijā izsniegtie mācību līdzekļu saraksti vēl ir aktuāli”, uzsver Molčanova.


Mācību seminārā pilnveidos sava novada izpētes prasmes

Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde sadarbībā ar IZM Valsts izglītības satura centru 21. augustā no 10.00 līdz 16.00 organizē reģionālo semināru ģeogrāfijas, ekonomikas, dabaszinību skolotājiem "Izziņas mācību takas, mācību ekskursijas sava novada, pilsētas izpētes prasmju pilnveidei".

Plānotā darba kārtība.
1. 10.00-11.00 Liepājas pilsētas attīstība un tās prioritātes. Diskusija.
G. Ansiņš-Domes priekšsēdētāja vietnieks.
2. 11.00-11.30 Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu tēmu izvēle Liepājas pilsētas kontekstā.
A. Damberga-Domes Vides un veselības daļas dabas aizsardzības speciāliste.
3. 11.30-12.00 Mācību ekskursiju, pārgājienu nozīme tuvākās apkārtnes izzināšanai un projektu darbu izstrādei. Skolotāju pieredze.
A. Maisiņš- Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģiona administrācijas vecākais Valsts vides inspektors.
4. 12.00-12.20 Novadpētniecība un Latvijas ģeogrāfijas saturs. Netradicionālās mācību nodarbības pilsētas dabas vides , kultūrvides, saimnieciskās darbības izzināšanai.
N. Buile- VISC ekonomikas, ģeogrāfijas speciāliste.
5. Praktiskā daļa –SIA CIDO grupa ”Lāčplēša alus darītava”.
13.30-15.30

Programmas vadītāja: Gaļina Skorobogatova, ģeogrāfijas ekonomikas skolotāju MA vadītāja.
Interesentiem pieteikties pie Gaļinas Skorobogatovas galina2vsk@inbox.lv līdz 19. augustam.


Liepājas Jauniešu mājas pārstāvji pieredzes apmaiņā Dānijā

Liepājas Jauniešu mājas pārstāvji pieredzes apmaiņā Dānijā

Liepājas Bērnu un jaunatnes centra struktūrvienības „Jauniešu māja” 12 pārstāvji no 26. jūlija līdz 4. augustam piedalījās starptautiskā apmaiņas projektā Dānijā „Youth4Com”, kas notika sadarbībā ar pieredzes apmaiņu projektu tīklu „Drums for peace”. 
Projektā piedalījās dalībnieki no Dānijas, Somijas, Latvijas un Rumānijas, kopā pulcējot aptuveni 60 dalībniekus. Projektu no Latvijas pārstāvēja 10 jaunieši no Liepājas vecumā no 13 līdz 16 gadiem un divi grupas līderi.


Akcijas „Skolas soma” ietvaros pabalstus saņems vairāk nekā 1500 skolēnu

No trešdienas, 7. augusta Liepājā sāksies pašvaldības akcija „Skolas soma”. Līdz oktobra beigām Liepājā deklarētās daudzbērnu un trūcīgās ģimenes, ģimenes, kuras audzina bērnus ar īpašām vajadzībām un aizbildnībā esošus bērnus, varēs saņemt 10 latu vienreizējo pabalstu katram skolēnam skolai nepieciešamo lietu iegādei. 
Pašvaldības palīdzību saņems ģimenes, kuras audzina trīs un vairāk nepilngadīgus bērnus, bērnus invalīdus, aizbildnībā un Ģimenes atbalsta daļas uzskaitē esošus bērnus, Černobiļas AES avārijas seku likvidatoru ģimenes, ģimenes ar vienu vai diviem bērniem, kurām noteikts trūcīgas ģimenes statuss - ar nosacījumu, ka visās šajās ģimenēs audzina skolas vecuma bērnus.


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv