Jauns centralizētais eksāmens tiks ieviests pakāpeniski

Jauns obligātais centralizētais eksāmens, kuru 7.janvārī apstiprināja Ministru kabinets, tiks ieviests pakāpeniski, veicot nepieciešamās izmaiņas normatīvajos aktos un eksaminācijas pilotēšanu - 2015./2016.mācību gadā notiks pilotēšana, 2016./2017. mācību gadā – eksāmens.
Jaunā ierobežotās izvēles eksāmena fizikā vai ķīmijā pilotēšana notiks 2015./2016. mācību gadā, savukārt 2016./2017.mācību gadā 12.klašu absolventiem jau būs jākārto šis jaunais eksāmens.


Jāuzsver, ka skolēniem, kuri mācās vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmās un vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programmās, būs jākārto eksāmens dabaszinībās, nevis ķīmijā vai fizikā, jo šajās programmās dabaszinības ir apvienotas vienā priekšmetā. Attiecīgais eksāmens aptvers šī apvienotā priekšmeta vielu.
Skolēni, kuri kārtos piloteksāmenu, varēs izvēlēties, vai eksāmenā iegūto rezultātu atspoguļot vispārējās vidējās izglītības sertifikātā.
Savukārt, sākot ar 2016./2017.mācību gadu, centralizētais eksāmens fizikā vai ķīmijā, vai dabaszinībās humanitārā un sociālā virziena programmu un profesionāli orientēta virziena programmu skolēniem būs obligāts un tiks atspoguļots vispārējās vidējās izglītības sertifikātā.
Lai ieviestu šo jauno obligāto eksāmenu, ir nepieciešams veikt izmaiņas arī atsevišķos normatīvajos aktos. Līdz šā gada 1.septembrim Izglītības un zinātnes ministrija Ministru kabinetā (MK) iesniegs MK noteikumu Nr.281 „Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem” grozījumu projektu un MK noteikumu Nr.211, „Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu” grozījumu projektu.
Tas nozīmē, ka skolēni, kuri 2014.gada rudenī uzsāks mācības 10.klasē, būs pirmie, kas, absolvējot skolu, kārtos piecus obligātos eksāmenus, tai skaitā eksāmenu ķīmijā vai fizikā, vai dabaszinībās.
Šobrīd tiek risināts arī jautājums par eksāmenu fizikā un ķīmijā ieviešanu profesionālās izglītības iestādēs, kur fizika, ķīmija un dabaszinības tiek apgūtas ar mazāku mācību stundu skaitu nekā vispārējās vidējas izglītības iestādēs.
Piektais obligātais, ierobežotas izvēles centralizētais eksāmens tika akceptēts 7.janvāra MK sēdē, izskatot Izglītības atīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam. Pamatnostādnes vēl tiks apstiprinātas Saeimā.
Pēc pamatnostādņu apstiprināšanas Saeimā IZM iesniegs Ministru kabinetā rīcības plānu, paredzot detalizētus pamatnostādņu ietvaros īstenojamos pasākumus, to īstenošanai nepieciešamo finansējumu un finanšu aprēķinus.
IZM jau vairakkārt ir norādījusi uz nepietiekamo skolēnu skaitu, kuri izvēlas apgūt eksaktās zinības, vēlāk arī izvēloties ar tām saistītu profesiju. Arī Ekonomikas ministrija (EM) informatīvajā ziņojumā "Par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm" norādījusi, ka būtiskākais darbaspēka pārpalikums augstākās izglītības grupā sagaidāms starp iedzīvotājiem ar izglītību humanitārās zinātnēs un pakalpojumu jomā. Savukārt dabas zinātņu, inženierzinātņu, matemātikas, informācijas tehnoloģiju un lauksaimniecības jomā darbadevēji saskarsies ar nepieciešamo speciālistu trūkumu.
Lai panāktu valsts apmaksātās augstākās izglītības iespēju atbilstību darba tirgus pieprasījumam, IZM, veicot valsts budžeta studiju vietu pārdali nākamajam studiju gadam Latvijas augstākās izglītības iestādēs, par 20% samazināja no valsts budžeta finansēto studiju vietu skaitu sociālajās zinātnēs, uz tā rēķina palielinot finansējuma apmēru vienai budžeta vietai eksaktajās nozarēs, tai skaitā eksakto priekšmetu skolotāju sagatvošanai.
Tā, piemēram, veicot budžeta studiju vietu pārdali, tika konstatēts, ka Liepājas Universitātē pamatstudiju līmenī netiek sagatavoti dabaszinātņu un matemātikas skolotāji, kas ir svarīgi reģiona attīstībai. Tāpēc no nākamā studiju gada Liepājas Universitāte veiks būtiskas izmaiņas uz sešiem gadiem akreditētā studiju virziena akadēmiskā bakalaura studiju programmās „Matemātika” un „Fizika”, lai nodrošinātu matemātikas un fizikas skolotāju sagatavošanu.
Savukārt, lai veicinātu pamatskolēnu un vidusskolēnu interesi un izpratni par eksaktajiem priekšmetiem, nākamajā Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā IZM ir paredzējusi 162,81 miljonus eiro skolu infrastruktūras modernizācijai, tai skaitā dabaszinību kabinetu labiekārtošanai skolās, kuras nesaņēma finansējumu šim mērķim iepriekšējā plānošanas periodā. Tāpat tiks nodrošināts finansējums 15,23 miljonu eiro apmērā atbalstam pedagogiem, tai skaitā kompetences pilnveidei dabaszinātņu jomās un arī karjeras izvēles pasākumu īstenošanai skolēniem vispārējās profesionālās izglītības iestādēs 23,08 miljonu eiro apmērā.

Una Ahuna-Ozola
Izglītības un zinātnes ministrija
ministra padomniece komunikācijas jautājumos
tālrunis: +371 29144896
e-pasts: una.ahuna-ozola@izm.gov.lv


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv