Projektā "Pumpurs" iesaistīti 185 skolēni un 155 pedagogi

Projektā

Laikā, kad visā Latvijā smaržo meijas un svin izlaidumus, apritējis arī pirmais gads, kopš Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde iesaistījusies ESF projekta PuMPuRS - skolēnu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanai. Projekta mērķis ir sniegt individuālu atbalstu skolēniem, kuriem ir risks pamest skolu.


Kopš 2017. gada septembra, kad Liepājā tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts “PuMPuRS”, tā ietvaros individuālu atbalstu saņem skolēni ar risku nepabeigt skolu. Šobrīd projektā ir iesaistītas 11 skolas, 185 izglītojamie no 5. līdz 12.klasei un 155 pedagogi. Katram projektā iesaistītajam skolēnam izveidots individuālais atbalsta plāns.
Projekta mērķis ir veicināt ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem individuālu atbalstu.
Sniedzot atbalstu kādam skolēnam, skolotājiem arī vairāk jāsadarbojas savā starpā, jo bieži klases audzinātājs un priekšmetu skolotāji katrs bērnu redz citādi. Tagad skolotāji daudz vairāk runā savā starpā par konkrētu bērnu un kā viņam varētu palīdzēt.
Projektā iesaistās skolas, kurās ir skolēni ar vienu vai vairākām pazīmēm, kas liecina par risku priekšlaicīgi pārtraukt mācības. Atbilstoši konkrētajiem riskiem, katram no šiem skolēniem pedagogs veido individuālo atbalsta plānu vienam semestrim, kuru pēc nepieciešamības var pārskatīt un turpināt darbu ar skolēnu arī nākamajos semestros. Atbalsta pasākumi var ietvert, piemēram, konsultācijas mācību priekšmetos, speciālistu vai asistenta palīdzību, kā arī nepieciešamo skolas lietu, transporta un ēdināšanas nodrošināšanu.
Visbiežāk skolas izmanto iespēju sniegt papildu individuālās konsultācijas un izskaidrojošo darbu dažādos mācību priekšmetos – kādam jāapgūst iepriekšējos gados neapgūtais, citam savukārt vajadzīga atšķirīga pieeja mācību satura izskaidrošanā. Konsultācijas matemātikā, latviešu valodā un angļu valodā projekta ietvaros 28 skolēniem turpināsies arī vasarā Liepājas 8. vidusskolā, 12. vidusskolā, J.Čakstes 10. vidusskolā un A.Puškina 2. vidusskolā.
Otrs biežāk izmantotais atbalsta veids ir psihologa konsultācijas. Situācijas, kurās tas nepieciešams, ir visdažādākās – konflikti ar klases biedriem, agresija, motivācijas trūkums, vecāku atkarības vai prombūtne ārzemēs.
Projekts “PuMPuRS” veidots ar mērķi ne tikai sniegt individuālu atbalstu skolēniem, bet arī atbalstīt pedagogus darbā ar priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska skolēniem un veicināt kopīgi veidotās atbalsta sistēmas ilgtspēju.
Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem mācības pamet vidēji katrs desmitais skolēns. Biežākie riski, kāpēc bērni un jaunieši nepabeidz skolu: motivācijas trūkums, mācību un uzvedības traucējumi, vecāku nepietiekama iesaiste, grūtniecība, laulības, neattaisnoti mācību kavējumi, konfliktsituācijas skolā, materiālie apstākļi, veselības problēmas, darba uzsākšana u.c., turklāt daudzos gadījumos noteicoši ir vairāki faktori, kas savstarpēji mijiedarbojas un papildina cits citu.
Statistika liecina, ka zēni pamet mācības divreiz biežāk nekā meitenes. Kā nozīmīgākos iemeslus viņi min darba uzsākšanu un nepatiku pret mācībām, bet meitenes – grūtniecību un veselības problēmas. Abiem dzimumiem mācīties traucē arī motivācijas trūkums. Šajā ziņā veidojas apburtais loks – jauniešiem ir grūtības mācīties, tādēļ trūkst motivācijas un viņi neattaisnoti kavē stundas. Savukārt stundu kavējumi noved pie nespējas laikā apgūt uzdoto.
Liepājas vispārizglītojošās skolās pagājušajā mācību gadā skolēnu “atbirums”, kuri pameta mācības, vidusskolās bija 120. Savukārt pamatskolās otrgadnieku skaits 1.-4. klasēs pērn bija 10, bet 5.-9. klasēs – 40.
Vairāk par projektu "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" iespējams uzzināt www.pumpurs.lv

Gunta Jākobsone
Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde
sabiedrisko attiecību speciāliste
Adrese: Uliha ielā 36, LV-3401, Liepāja
Tālrunis: 29106561
E-pasts: gunta.jakobsone@liepaja.lv


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv