Izglītības pārvaldes bibliotēkā var iepazīties ar grāmatu jaunumiem no dažādām izdevniecībām:

1. Teiksmas Ķalniņas monogrāfija “Skolēnu pētnieciskās darbības attīstība ģeogrāfijas mācību procesā pamatskolā”(SIA Drukātava) veltīta aktuālai tēmai par skolēnu pētnieciskās darbības veicināšanu pusaudžu vecumā, par pamatu ņemot ģeogrāfijas mācību priekšmetu.
2. Izdevniecībā “Mansards” iznākušas Vizmas Belševicas grāmatas “Bille un karš” un “Billes skaistā jaunība”, kas ir romānu triloģijas “Bille” 2. un 3.daļa. Tā iekļauta iekļauta Latvijas Kultūras kanonā un atzīta par lasītāko grāmatu Latvijā.


Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes bibliotēka

Ūliha iela 36
1.stāva 18.kabinets
strādā darbdienās no 8.30 - 17.00

Šeit ir atrodamas grāmatas un palīgmateriāli skolotājiem gan darbam , gan studijām. Bibliotēka regulāri iegādājas jaunākos mācību komplektus visos mācību priekšmetos, kā arī grāmatas pedagoģijā, psiholoģijā, sociālā darba veicējiem...

Izglītības pārvaldes bibliotēka saņem dāvinājumus no dažādām iestādēm, pārsvarā no Izglītības un zinātnes ministrijas, kas tālāk tiek dalīti un nodoti skolām. Par to, kas jauns iegādāts bibliotēkā informēsim Jūs Izglītības pārvaldes mājas lapā.

No 2015.gada bibliotēka veido elektronisko katalogu.

Visus jaunieguvumus var redzēt šajā adresē:

https://liepaja.biblioteka.lv/Alise/lv/42/home.aspx 

 


2017. gads

Aprīlis

Izglītības pārvaldes bibliotēkā var iepazīties ar jaunumiem no dažādām izdevniecībām:
1. Izdevniecības “Pētergailis” jaunums ir Inas Šternfeldes grāmata “Sīkās motorikas attīstīšana pirmsskolas vecuma bērniem”: metodiskais materiāls. Tajā apkopota pieredze darbā ar bērniem, īpašu uzmanību pievēršot pirkstu un delnu vingrinājumiem. Domāts gan bērna vecākiem, gan skolotājiem. Materiāls sakārtots pa tēmām tā, lai to ikdienas darbā varētu izmantot pirmsskolas izglītības skolotāji.
2. Izdevniecībā “Jumava” iznākusi Špicera grāmata “Hiperaktīvs bērns un uzmanības deficīts”. Tulkota no vācu valodas grāmata stāsta, kas patiesībā ir UDHS un UDS, kādi ir tā cēloņi un kā tos pārvarēt. Praktiskajā rokasgrāmatā saprotami pastāstīts par sindromu un parādītas tā ārstēšanas iespējas arī bez psihotropām vielām.
3. “Velku biedrība” piedāvā grāmatu, ko uzrakstījis B. Hejlskovs-Elvēns “Bez kliedzieniem, kodieniem, sitieniem”: kā pozitīvi ietekmēt uzvedību? Ceļvedis darbam ar cilvēkiem, kuriem ir autisms, uzvedības un citi funkcionālie traucējumi.
4. “Pētergaiļa” izdevniecība izdevusi “Vispārējie vingrinājumi logoritmikā”: Speciālo skolu jaunāko klašu audzēkņu valodas korekcijai un vispārējai attīstībai. Autores Aija Cukura un Daina Cukura-Akmene iesaka šo krājumu gan vispārējo skolu audzēkņiem, gan bērniem ar attīstības traucējumiem.
5. Izdevniecībā “Zvaigzne ABC” izdota Sallijas Vordas grāmata “Mazais runā”.
Kā attīstīt un stiprināt bērna prasmi klausīties, saprast un sazināties no 0 līdz 4 gadiem. Izzinoša un padomiem bagāta grāmata par bērna valodas un runas attīstību.
6. “Zvaigzne ABC” izdevusi Akvelīnas Līvmanes grāmatu “Mīl-nemīl : atvērto siržu sarunas”. Tiekoties ar cilvēkiem konsultācijās un nestandarta situācijās, autorei ir uzkrājušās atziņas, kas var palīdzēt izprast sevi, gūt panākumus vai vienkārši justies labāk.
7. Izdevniecības “Jumava” izdevums “Tēva un dēla grāmata” tulkota no vācu valodas. Šeit var atrast tēviem aizraujošus un neparastus veidus kopīgā brīvā laika pavadīšanai ar dēlu.
8. SIA “Pauliņa” izdevusi skolotājiem domātu Lilitas Līnes grāmatu ”Mana pieredze mājturības un tehnoloģiju stundās 4.klasei”. Darba mērķis ir atvieglot skolotāju darbu. Laikus izplānota stunda palīdz sasniegt vēlamo rezultātu. Šī ir 4.grāmata, kas domāta kā turpinājums 1.,2. un 3.klases grāmatām.
9. AS Lauku Avīze izdevusi liepājnieces Janas Egles stāstu krājumu “Gaismā”. Dzejniece un prozaiķe autore stāstos aizkustina ar savu skatījumu uz mūsdienu Latvijas dzīves redzējumu.
10. SIA Dienas Grāmata sērijā “Mēs, Latvija, XX gadsimts” izdevusi Andras Manfeldes grāmatu “Virsnieku sievas”. Romāna darbība notiek pagājušā gadsimta septiņdesmitos gados Liepājā un tās militārajā pilsētiņā Karosta – PSRS rietumu robežā. Attēlota dzīve divās pasaulēs, kuras savieno izgriežams tilts ar caurlaides posteni.

Marts. Izglītības pārvaldes bibliotēkā var iepazīties ar jaunumiem no izdevniecības “RaKa’’: 

1. Zommere L. Gatavosim kopā : integrēts mācību materiāls. Specializētā pavārgrāmata adresēta pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem, kā arī bērniem ar īpašām vajadzībām. Visas receptes, kas ievietotas grāmatā, ir skaidrotas ar vienkāršiem attēliem un simboliem, lai bērni varētu darboties patstāvīgi un viegli sasniegt vajadzīgo rezultātu. 
2. Miltiņa I. Modelēšana logopēdijā : modelēšana – praktiska metode pirmsskolēnu ar skaņu izrunas traucējumiem runas nepilnību novēršanā. Metodiskajā materiālā autore aplūko mācību modeļus, ar kuru palīdzību logopēdi var palīdzēt bērniem apgūt dažādu skaņu izrunu. Tiek piedāvāti praksē pārbaudīti vingrinājumi, nodarbību plāni kā arī rezultātu vērtējumu kritēriji. Grāmata adresēta praktizējošiem logopēdiem, logopēdijas studentiem un skolotājiem. 
3. Pētniecība : teorija un prakse. Kolektīvajā monogrāfijā atspoguļota mūsdienu pētnieciskā sistēma no pētījuma pamatstratēģijas un dizaina izvēles līdz pētījuma rezultātu izplatīšanai. Grāmatas uzdevums ir kalpot par rokasgrāmatu visiem, kuri vēlas mūsdienīgi veikt un noformēt savu pētījumu. 
4. Antiņa I. Minamās mīklas. Grāmatā apkopotas vizuālās mīklas, kas palīdz bērniem iemācīties skaņas un tiem atbilstīgus burtus. Mīklu pamatā ir attēli, kas katrs apzīmē vienu burtu. No tiem var salikt mīklas tekstu un atminēt to. Mīklas veidotas pieaugošā grūtības pakāpē. Grāmata domāta pirmsskolas mācību iestādēm un sākumskolai. 
5. Irbe I. Man veicas: pārbaudes darbi latviešu valodā un literatūrā 1.-4.klasei. 
Šie pārbaudes darbi izstrādāti , vadoties pēc mācību komplekta “Lai veicas” latviešu valodā un literatūrā 1.-4.klasei un būs kā palīgs skolotāju darbā stundu sagatavošanā. 
6. Sporta pedagoģija vakar, šodien, rīt : kolektīvā monogrāfija veltīta mūsdienu sporta pedagoģijas teorijai un praksei. Tās autori – Latvijas Sporta akadēmijas mācībspēki – izveidojuši šo krājumu 2 daļās. 
1.daļa veltīta sporta pedagoģijas vēsturei un mūsdienu sporta pedagoģijas teorijai. 
2.daļā apkopoti labās prakses piemēri no mācību procesa plānošanas līdz nodarbību veidošanas ieteikumiem visām vecuma grupām. 
7. Laure M. Latvijas vēstures palīggrāmatiņa 2 sējumos pielāgota skolēniem ar mācību grūtībām. 
1.sējums aptver ievadu vēsturē un Latvijas senāko vēsturi līdz 17.gadsimtam. 
2.sējums veltīts notikumiem no 18.gadsimta līdz mūsu dienām. 

2015. gads

Jauno mācību gadu sākot, Liepājas Izglītības pārvaldes bibliotēkā var apskatīt un iepazīties ar jaunumiem, ko piedāvā izdevniecības.
Profesionālās pilnveides un supervīzijas centrs „AISMA” izdevis grāmatiņas sērijā „Pedagoga bibliotēka”:
„Darbs ar gotu subkultūras pusaudžiem skolā” – metodisks līdzeklis, ko sarakstījušas Jeļena Gedzjune un Svetlana Kondratoviča, ir viens no pirmajiem izdevumiem latviešu valodā par gotu kultūru un darbu ar to. Autores apraksta gotu kustības veidošanos un attīstību, raksturo šodienas gotus – pusaudžu un jauniešu aktivitātes.
„Sociālpedagoģiskā darbība pusaudžu konfliktrisināšanas prasmju attīstīšanā”- metodisks palīglīdzeklis, kas balstoties uz pusaudžu vecuma īpatnībām, piedāvā programmu konfliktu risināšanas prasmju veidošanai. Tās autori ir Aina Vilciņa, Jeļena Sičeva un Inese Streiko.
„Piedzīvojumu pedagoģijas metožu pielietojums sociālpedagoģiskajā darbā”-
metodiskā līdzekļa autore ir Eleonora Zuimača, kas iepazīstina lasītāju ar piedzīvojuma pedagoģiju, kas balstās uz daudzveidīgām animācijas metodēm. Tās piedāvā papildus iespējas sociālpedagoģiskajā darbā ar bērniem un jauniešiem, kas veicina iniciatīvu un motivāciju pašiem izdomāt un aktīvi līdzdarboties.
„Sociālo darbinieku un sociālo pedagogu sadarbība darbā ar ģimenēm, kurās bērni ilgstoši neapmeklē skolu”- metodiskā izdevuma autores Elita Birģele un Ilze Ševele ir praktiķes, kas pašas strādā ar šādām ģimenēm Saldus pilsētā un novadā. Lasītājs var iepazīt labo praksi , kurā parādās daudzi pozitīvi aspekti un iezīmēti pilnveidojamie sadarbības virzieni.
„Sociālais darbs ar ģimenēm ar bērniem, kurās vecākiem ir alkohola atkarība”- metodisks līdzeklis, ko sarakstījušas Vēsma Mieriņa un Biruta Radžēle , aprakstīti alkohola lietošanas cēloņi un sekas, kuras vecāku alkoholisms atstāj uz bērniem.
Autores apskata teorētiskās pieejas , ko var izmantot praksē, veicot darbu ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām.
„Konsultēšana sociālā darba praksē”- autores Ilze Jansiņa un Aina Vilciņa sarakstījušas metodisku līdzekli, kurā izmantotā metode ir klientu konsultēšana.
Metodiskais materiāls noderēs ne tikai sociāliem darbiniekiem, bet arī psihologiem un pedagogiem.


Izdevniecība „RaKa” izdevusi:
Māras Vīdneres grāmatu „Iztēle: psiholoģija un terapija” – par iztēles nozīmību kā personības garīguma un radošuma veicināšanas metodi. Tā iedarbina mūsu iekšējo radošo potenciālu, spēj mūs atveseļot un palīdz veidot nākotni.
Jolantas Skrastiņas darbs „Veidošanas prieks” domāts pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem, radošo pulciņu vadītājiem un vecākiem ievest bērnu veidošanas pasaulē, kopīgi iepazīstot dažādus materiālus, bagātinot bērna sajūtu pieredzi, nodrošinot abu roku darbību , pirkstu sīkās muskulatūras attīstību, kam būtiska nozīme ir bērna tālākajā attīstībā.

Bibliotēkā pieejama "Latvijas kino izlase"

Liepājas Izglītības pārvaldes bibliotēka saņēmusi dāvinājumā Latvijas filmu DVD izlasi, kurā iekļautās filmas pieejamas arī izglītības iestādēm un citiem interesentiem. Atzīmējot Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē 2015. gada pirmajā pusē, Nacionālais Kino centrs sadarbībā ar Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariātu ir īstenojis projektu „Latvijas filmu izlase” – apjomīgu filmu kolekciju DVD formātā (25 diski), kurā apkopotas Latvijas kino vēstures būtiskākās parādības un spilgti mūsdienu kinomākslas paraugi.
Kolekcijas saturu veidojuši piecu filmu nozaru ekspertu grupa. Diskusiju rezultātā izlasē ievietotas 70 Latvijas filmas ( 10 spēlfilmas, 16 dokumentālās filmas un 44 animācijas filmas), grupētas divos hronoloģiskos periodos – klasiskais kino un mūsdienas. Izlases 25 diskiem komplektā sagatavots arī izsmeļošs informatīvi izglītojošs bilingvāls katalogs ( latviešu un angļu valodā) par visām filmām un to autoriem.

2014. gads

2014.gada martā apgādā „Zvaigzne ABC” iegādātas jaunākās grāmatas, kas apskatāmas Izglītības pārvaldes bibliotēkā:
1) Literatūra 5. klasei – mācību komplekts (+CD)
2) Literatūra 6.klasei – mācību komplekts (+CD)
No jauna pārstrādātas un mūsdienīgi izveidotas mācību un skolotāja grāmatas, kurām pievienoti CD ar darba lapām un klausīšanās tekstiem, kas izmantojami gan mācoties mājās, gan skolā.
3) Ķīmija 8.klasei – jauna mācību grāmata, ko veidojuši Modris Drille un Velga Kakse.
Bagātīgs ilustratīvais un teorētiskais materiāls. Ievietoti arī laboratorijas darbu apraksti un pārbaudes jautājumi.
4) „Matemātikas metodika pamatskolā” – sarakstījis Jānis Mencis seniors.
Grāmata sagatavota pēc 1984.gadā publicētā darba un veltīta profesora 100.dzimšanas dienai.
5) Annas Baumanes „Vingrinājumi un diktāti pareizas runas un rakstības veidošanai” atjaunots izdevums skolotājiem, logopēdiem, vecākiem – visiem, kuri nodarbojas ar runas un rakstu valodas veidošanu un korekciju.
6) Emijas Čua grāmata „Tīģermātes cīņas himna” atklāti stāsta par saviem audzināšanas principiem. Pēc autores domām, svarīgi ir ieaudzināt bērnā mērķtiecību un prasmes, kas ļauj dzīvē gūt panākumus.
7) Sērijā ”Špikeris” izdotas jaunas grāmatiņas:
„Latviešu valodas gramatika – morfoloģija” – pārskats par vārdšķirām tabulās un shēmās.
„Latviešu valodas gramatika – sintakse” – pārskats par vārdu savienojumu, teikumu un teksta sintaksi tabulās un shēmās.
Šī informācija noderēs pārbaudes darbos un nobeiguma eksāmenos.
8) „Vācu valoda – efektīvs valodas apguves kurss” ir motivējoša un praktiska grāmata, lai ar aizrautību apgūtu jaunu svešvalodu.
9) Sergeja Kabačenko „Papīra cilvēciņi : jautri rokdarbi visai ģimenei” – vienkāršu papīra cilvēciņu izgatavošanas process var Jums iepatikties un sagādāt daudz jautru brīžu. Ir nepieciešams tikai papīrs, šķēres, līme, saspraudes un nedaudz brīva laika, lai radītu interesantus un kolorītus personāžus.

2012.gads

Februārī

Latviešu valodas aģentūra, īstenojot  ESF projektu "Atbalsts valsts valodas apguvei un bilingvālajai izglītībai", sagatavojusi un dāvina metodiskos līdzekļus skolām, kas noderēs skolotājiem viņu darbā:
1) Jaunais un aktuālais bilingvālajā izglītībā Latvijā un pasaulē;
2) Latviešu valodas kā svešvalodas apguves pamatjautājumi;
3) Rakstītprasmes pilnveide latviešu valodā dažādos mācību priekšmetos 7.-9.klasē;

Papildus Latviešu valodas aģentūra dāvina skolām darba lapas latviešu valodas un literatūras stundām:
1) Literatūra 7.klasei „Vērtību pasaule”;
2) Literatūra 8.klasei „Spēle”;
3) Literatūra 9.klasei „Dzīves virpuļos”;
4) Tekstveide 7.-9.klasei;
5) Leksikoloģija un frazeoloģija 7.-9.klasei;

 

2011.gads

Decembrī

 • Latviešu valodas aģentūra sagatavojusi un dāvina metodiskos līdzekļus skolām:
  1) zinātniski metodisks līdzeklis žurnāls „Tagad”;
  2) rokasgrāmata latviešu valodas un literatūras skolotājiem par formatīvo un summatīvo vērtēšanu;
  3) Lingvodidaktikas terminu skaidrojošā vārdnīca;
  4) mācību palīglīdzekli „Lībieši 44 atbildēs”;
  5) papildus iedoti mācību materiāli valsts valodas apguvei un bilingvālai izglītībai bioloģijā, fizikā, ķīmijā, ģeogrāfijā, matemātikā, vēsturē un sociālajās zinībās; 
 • O karte dāvina skolām mācību filmiņu „Ielu vingrošana” 
 • IZM VISC sagatavojis mācību filmu ”Latvijas vēsture 20.gadsimts” 
 • Kustība JUŠI izdevusi grāmatiņu „Ziemassvētki”

Novembra nogalē Izglītības pārvaldes bibliotēka saņēma dāvanu komplektu no Latviešu valodas aģentūras:

 1. mācību materiālus bilingvālai izglītībai 7.-9.klasēm  e-resursus mācību satura un valodas apguvei šādos mācību priekšmetos – ģeogrāfijā, bioloģijā, sociālajās zinībās, vēsturē, matemātikā, fizikā un ķīmijā.
  Klāt vēl ir Latvijas skolotāju veidotie uzdevumi darbam ar interaktīvo tāfeli, apgūstot latviešu valodu 7.-9.klasei.
 2. mācību filmiņas pamatskolai un vidusskolai latviešu valodas un literatūras stundu bagātināšanai:
  LV ziņas;
  Viņš. Viņa. Valodiņa;
  Latviešu rakstnieku muzeji;
  Piebalgas kultūras mantojums;
  Latgales kultūras mantojums;
  Personības .Laiks. Vide.

Dāvinājums skolām jūnijā:

 • Apgāds „Harro von Hirschheydt” dāvina Liepājas skolu bibliotēkām latviešu un ārzemju autoru daiļdarbus. Sakarā ar to, ka izdevēji pārtrauc savu darbību un daļu savu izdoto grāmatu vēlas nodot tālāk bibliotēkām, lai skolēni iepazītos ar mazāk zināmiem, bet labas kvalitātes darbiem. Katrai skolu bibliotēkai izdevēji sakomplektēja 2 grāmatu saiņus ar novēlējumu, lai grāmatas nokļūtu pie jaunajiem lasītājiem un tiktu lasītas. Grāmatas ir dažādas pēc satura un domātas dažāda vecuma lasītājiem- gan tiem, kas tikko sākuši lasīt, gan tiem, kas meklē ko jaunu sev atrast bibliotēkas plauktā.

Dāvinājums skolām aprīlī:

 • Izglītības un zinātnes ministrija dāvina vidusskolām CD „Zinātne Latvijā – no idejas līdz produktam”. Lai radītu zināšanas, kuras nākotnē dotu labumu Latvijas ekonomikai, videi, veselībai un kultūrai, IZM finansē pētījumu programmas 9 dažādās nozarēs. Dažas no tām ir aplūkojamas šajā diskā.
 • LIZDA Liepājas nodaļas vadītāja I.Opšteine dāvina Izglītības pārvaldes bibliotēkai Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības izdotas grāmatas par dažādiem ar darbu saistītiem jautājumiem:
  • Darba likums ar komentāriem;
  • Darba apstākļi un veselība darbā;
  • Darba aizsardzības apmācību metodes;
  • Darba higiēna;
  • Darba drošība;
  • Ergonomika darbā;
  • Psihosociālā darba vide;

Dāvinājums skolām martā:

 • Mūzikas skolotāja no Rēzeknes Maija Kīne dāvina kolēģiem visā Latvijā tematiski sakārtotu dziesmu krājumu „Dzimis Latvijā”, kas būs labs papildus materiāls dziedāšanas skolotājiem bērnu un jauniešu muzikālajā izglītošanā vispārizglītojošās skolās.

Dāvinājums skolām janvārī:

 • Liepājas muzejs dāvina Liepājas novada politiski represēto piemiņas grāmatu „Es vēlos mājās pārnākt…”. Grāmatā iekļauti politiski represēto cilvēku atmiņu stāstījumi, dokumenti un fotogrāfijas par laika posmu no 1945.-1953.gadam, kā arī Liepājas un Aizputes apriņķa deportēto iedzīvotāju saraksti.  Tā noderēs kā papildus materiāls Latvijas vēstures stundās un patriotisma audzināšanā skolu jauniešiem.

 


2010.gads

 

Dāvinājums vidusskolām decembrī:

 • Biedrība „Latvijas Nacionālais parks” dāvina skolām ciparvideodisku „Burinieku gadsimts” un „Aizslēgtais krasts”. Jūra kā cilvēka un tautas likteņa ass ir šī diska galvenā tēma. „Burinieku gadsimtā” tiek stāstīts par Ziemeļkurzemes  jūrniecības attīstību 19.gadsimtā, spilgti atainojot Krišjāņa Valdemāra lomu jūrskolu dibināšanā, latviešu un lībiešu iesaistē ienesīgajā tautsaimniecības nozarē. „Aizslēgtais krasts” ir apkopoti lībiešu ciema iedzīvotāju dzīvesstāsti, kas atklāj „vienkāršo” ļaužu dzīvi 20.gadsimta  politiskajās pārmaiņās, kad cilvēkiem vairs neļauj darboties savā arodā – zvejot Baltijas jūrā. Lībiešu tauta un valoda ir gandrīz izzudusi. Taču diskā iekļautos stāstos lībiskajā izloksnē nav rūgtuma, tas ir gaišs un humora pilns. Tas uzbur pagājušā gadsimta sadzīves ainas un cilvēku savstarpējās attiecības. Šie stāsti ir vērtīgs papildinājums Latvijas vēstures un valodas stundu mācību vielai.

Dāvinājums vidusskolām novembrī:

 • Liepājas Universitātes Kurzemes Humanitārais institūts dāvina skolām „Kurzemes rakstnieku silueti” 3.grāmatu. Tajā pētīti rakstnieki Mirdza Ķempe, Mārtiņš Kalndruva, Alfrēds Krūklis un Tālis Vaidars. Grāmata noderēs kā papildus materiāls literatūras stundās un zinātniski pētnieciskiem darbiem.

Dāvinājums vidusskolām oktobrī:

 • Patērētāju tiesību aizsardzības centrs  dāvina skolām izglītojošu galda spēli „Ceļojums patērētāju tiesībās”, kas interesantā un aizraujošā veidā, atbildot uz dažādiem jautājumiem par savām patērētāja tiesībām un pienākumiem, iemāca skolēniem un pieaugušajiem, kas jāzina ikvienam patērētājam, veicot pirkumus, iegādājoties preci internetā, ceļojot utt. Spēle nav radīta viena konkrēta priekšmeta apguvei, bet tā ir starpdisciplināra un varētu noderēt gan sociālo zinību, gan ekonomikas, gan citu priekšmetu vielas apguvei.

Dāvinājumi skolām maijā:

 • Latvijas Nacionālā bibliotēka sūta skolām organizācijas „Glābiet bērnus” pētījumu ANO projekta ietvaros – „Valsts vardarbība pret bērnu – vardarbības novēršana bērnu iestādēs” . Ziņojums tapis, lai sniegtu informāciju ANO Bērnu tiesību komitejai par bērnu tiesību pārkāpumiem Latvijā 2001.-2005.gadā. Izdevums noderēs skolu sociālajiem darbiniekiem kā informatīvs materiāls darbam.
 • Sorosa fonds – Latvija izdevis un dāvina vidusskolām krājumu ”Gruzijas – Krievijas karš: secinājumi un mājasdarbi Latvijai un sabiedrotajiem”. Grāmatā apkopoti Latvijā pazīstamu ārpolitikas ekspertu Toma Rostoka, Viktora Makarova, Andra Sprūda un Žanetes Ozoliņas skatījums uz Gruzijas – Krievijas karu, analizēta Latvijas loma šajā procesā. Materiāls var noderēt vidusskolas vēstures un politikas skolotājiem kā papildus materiāls stundām.

Dāvinājumi skolām aprīlī:

 • Liepājas Universitātes Humanitārais institūts dāvina vidusskolām šādas pašu sagatavotas grāmatas, kas noderēs latviešu valodas un literatūras skolotājiem kā papildus materiāls mācību stundām:
  • „Kurzemes rakstnieku silueti 2” - apkopoti pētījumi par rakstniekiem - novadniekiem  Augustu Štrausu, Albertu Cauni un Edvīnu Tauriņu.
  • „No Sventājas līdz Ancei” – par latviešu izloksnēm Rietumkurzemes piekrastē 20.gs.beigās/ 21.gs. sākumā.
  • „Rucavā, tur Paurupē…” -  grāmatas autori ir gan rucavnieki, gan no malas pienācēji, kas stāsta par tradīcijām un ikdienu, etnogrāfiju, folkloru un valodas īpatnībām.
 • Valsts valodas aģentūra sagatavojusi un sūta skolām savus izdevumus:
  • „Eiropas valodas portfelis” - rokasgrāmata skolotājiem un skolotāju tālāk sagatavotājiem;
  • „Valodas prakse” Nr.3. – vērojumi un ieteikumi ;
  • „Valodas prakse” Nr.4.;
  • „Valodas aktualitātes” - visiem interesentiem par dažādiem neskaidriem jautājumiem  latviešu valodas rakstībā un runā;
 • Valsts ieņēmumu dienests kopā ar Rīgas Tehniskās universitātes mācību spēkiem izdevis grāmatu „Nodokļi, nodevas un muita Latvijā”, ko dāvina vidusskolām – tajā ir apkopota informācija par Latvijas nodokļu un muitas vēsturi, ieskicēta nākotnes vīzija un attīstības perspektīva.
 • Akadēmisko programmu aģentūra izdevusi grāmatu „Comenius skolu partnerības projekti. 2007” - tajā ietverta informācija par Eiropas Savienības izglītības programmas Comenius skolu partnerības projektiem, kas darbu beiguši 2007.gadā.
 • Izdevniecība „Smails” laidusi klajā jaunu izdevumu „Augstākā izglītība Latvijā un ārzemēs 2009” – grāmatā apkopota informācija par visām Latvijas augstskolām un iespējām mācīties ārzemēs.
 • Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija, tās biedri sūta vidusskolām dāvanu – īsfilmu „Bioloģiskā lauksaimniecība Latvijā 2008”, kura sniedz ieskatu par to, kas ir bioloģiskā lauksaimniecība, parāda cilvēkus, kuri ar to nodarbojas un ražo dabīgus, garšīgus produktus. Filmā ir parādīti videi draudzīgas saimniekošanas principi un to īstenošanas nepieciešamība.
 • Sabiedrības veselības aģentūra  kopā ar IZM ISEC organizējusi informatīvi izglītojošu kampaņu par A-hepatīta profilaksi, kuras mērķis informēt sākumskolas skolēnus un vecākus, skaidrojot saslimšanas riskus un informēt kā no tās izvairīties. Informatīvās kartītes māca kā pareizi mazgāt rokas. Kopā ar kartiņām skolēni saņem arī flomāsteru šļirces formā.
 • Koncerns LATVENERGO izveidojis informatīvi izglītojošu materiālu sākumskolēniem „No elektrības nebaidies – iemācies un draudzējies!” – tā ietvaros skolēniem būs iespēja vairāk uzzināt par elektrību un elektrodrošību, spēlējot aizraujošas spēles un veicot praktiskus uzdevumus.

Dāvinājumi skolām martā:

 • Redakcija „Izglītības ceļvedis” sagatavojusi un izdevusi „Izglītības ceļvedi”, kurā apkopota informācija par dažādām mācību iestādēm, kur varētu turpināt mācīties – gan profesionālās, gan vidējās un augstākās mācību iestādes, gan studijām ārzemēs.
 • Naturalizācijas pārvalde skolām, kuras latviešu valodu apgūst kā svešvalodu, sūta:
  • „Rokasgrāmatu valodas testu veidotājiem” – materiāls skolotājiem, veidojot pārbaudes testus, piedāvā jaunas idejas un materiālu piemērus, kas būtu noderīgi pēc iespējas lielākam lietotāju skaitam;
  • „Valodas prasmes pārbaudes terminu vārdnīca” -  vārdnīca veidota, lai izveidotu vienotu valodas prasmes līmeņu sistēmu. Tā būs noderīga skolotākiem, kas māca un mācās, un vērtē valodas prasmes;
 • Latviešu valodas apguves valsts aģentūra (LVAVA) dāvina visām skolām pašu veidotu zinātniski metodisko žurnālu „Tagad” (2008.g. Nr.1,2.) – tas domāts latviešu valodas un bilingvālo mācību skolotājiem. Arī turpmāk žurnālā iecerēts risināt dažādus ar latviešu valodas apguvi saistītus jautājumus gan dzimtās valodas apguvē, gan valodas mācīšanā mazākumtautību skolās.

Dāvinājumi skolām februārī:

 • Latvijas Nacionālā bibliotēka sūta skolu bibliotēkām šādus izdevumus:
  • „Samaziniet klimata izmaiņas: lietojiet koksni” – grāmatas mērķis ir izklāstīt argumentāciju par labu koksnes izmantošanai saistībā ar globāliem vides jautājumiem, vienlaikus apskatot nozares ekonomisko ieguldījumu šajā kontekstā. Grāmata noderēs kā palīgmateriāls gan bioloģijas, gan ģeogrāfijas skolotājiem u.c. interesentiem;
  • „XXIV Vispārējie latviešu Dziesmu un XIV Deju svētki” - labs uzziņu materiāls par Dziesmu un Deju svētkiem, to dalībniekiem, galvenajiem diriģentiem un deju horeogrāfiem. Grāmata noderēs kā palīgmateriāls mūzikas skolotājiem;
  • „Politikas gadagrāmata Latvija 2007” - Stratēģiskās analīzes komisija izveidojusi interesantu krājumu par valsts politikas nostādnēm, par starptautisko politiku un stratēģiskās analīzes vērtējumiem (tai skaitā arī par Liepāju un tās attīstību). Grāmata domāta vidusskolu jaunatnei.
   Tāda paša satura grāmata izdota arī angļu valodā.
  • „Olimpiskā ābece” - Latvijas Olimpiskā komisija izdevusi šādu olimpisko rokasgrāmatu, kurā apkopots materiāls par olimpisko kustību, tās vēsturi un attīstību, uzskaitīti Latvijas Olimpisko spēļu čempioni kā arī doti konkursa uzdevumi par sporta tēmu. Grāmata būs noderīga visiem skolēniem, kam interesē sports;
  • „Kā rodas laba arhitektūra” - atkārtoti tiek dāvināta šī grāmata, lai pievērstu jauniešu uzmanību arhitektu profesijai. Jaunie arhitekti paši raksta par savu profesiju, tās interesantumu parādot arhitektūras tapšanā visā procesā – no idejas līdz tās realizācijai;
 • Liepājas muzejs dāvina vidusskolām Uļas un Jāņa Gintnera veidotu grāmatu „Liepāja Latvijas sākotnē” - par Latvijas valsts tapšanas pirmsākumiem no1918.g. novembra – 1919.g. jūlijam Liepājā. Grāmatu papildina fotoilustrācijas.
 • Valsts prezidenta kanceleja dāvina skolām:
  • žurnālu „Es mīlu savu Latviju” - Latvijas 90.gadadienai veltītais izdevums satur bagātīgu informācijas daudzumu par Latvijas vēstures posmiem, interesantākajiem faktiem un notikumiem fotogrāfijās;
  • CD „Laika jautājums” - Jura Pakalniņa filma par pasaules klimatiskajām pārmaiņām, kas skar arī Latviju, tās  cilvēku attiecības ar apkārtējo vidi.
 • Izglītības un zinātnes ministrija saņēmusi no Austrālijas latviešu Vējiņu un Timermaņu  ģimenēm izdotu grāmatu „Kā kadiķītis spīvs” - tā ir Agras Dages dzeja par sevi, savu dzīves gājumu un mīlestību pret Latviju.
 • IZM ISEC kopā ar CSDD sagatavojis ”Metodisku materiālu ceļu satiksmes drošības jautājumu apguvei pamatskolā” - tā mērķis ir sekmēt skolēnu zināšanas par ceļu satiksmes drošības noteikumiem, veicinot atbildīgu rīcību savas veselības un dzīvības saglabāšanai. Metodisko materiālu var izmantot mācību priekšmeta „Sociālās zinības” apguvē, kā arī klases audzinātāju un citu mācību stundu laikā.
 • IZM sūta vidusskolām filmu „E=hv” - tā veidota LU Cietvielu fizikas institūtā projekta „Zinātnieku nakts” ietvaros. Filmā tiek atspoguļotas ar institūtu saistītas aktualitātes, to skaitā institūta organizētie konkursi, vidusskolu zinātniski pētniecisko darbu lasījumi, kā arī institūta laboratorijās veikto zinātnisko pētījumu populārzinātnisks izklāsts. Filmas mērķis ir vairot sabiedrības, īpaši jaunatnes sapratni un interesi par zinātni Latvijā. 
 • Jāņa Rozes apgāds dāvina skolām fotoalbumu „Viena diena Latvijā” - apjomīga grāmata , kur apkopotas dažādu valstu autoru fotogrāfijas , kas tapušas 1987.gadā un 2007.gadā Latvijā.
 • Sabiedrības veselības aģentūra veikusi pētījumu un izdevusi to grāmatā „Atkarību izraisošo vielu lietošanas izplatība iedzīvotāju vidū” - pētījuma mērķis bija iegūt atkarību izraisošo vielu lietošanas izplatības rādītājus, kā arī objektīvu informāciju efektīvākai līdzšinējās politikas novērtēšanai un turpmākai īstenošanai, nepieciešamo izplatības ierobežošanas un ļaunuma mazināšanas pasākumu īstenošanai.
 • „Narkotiku lietošana izklaides vietās” - Sabiedrības veselības aģentūra atkārtoti dāvina skolām grāmatu- pētījumu par atkarību izraisošo vielu lietošanas problemātiku izklaides vietu apmeklētāju vidū. Pārskatā tiek raksturota narkotiku lietošanas izplatība un vielu lietošanas paradumi izklaides vietu apmeklētāju vidū.

Janvāri Izglītības pārvaldes bibliotēka saņēmusi un izdalījusi pa skolām šādus dāvinājumus:

 • Bērnu un ģimenes lietu ministrija dāvina skolām grāmatu „Mediācija skolā” – tas ir metodisks materiālu krājums pedagogiem un arī skolēniem, kas vēlas palīdzēt risināt konfliktus. Grāmatai klāt ir arī video materiāls par konfliktu risināšanu.
 • Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar TILDI izdevuši plakātu – kalendāru bibliotēkām 2009.gada 1.pusgadam. Diemžēl šie kalendāri ir ierobežotā daudzumā un iznāk tikai vidusskolu bibliotēkām.

Novembra mēnesī Izglītības pārvaldes bibliotēka saņēmusi un izdalījusi  pa skolām šādus dāvinājumus:

 • Latvijas Mobilais Telefons dāvina 1.klašu skolēniem darba burtnīcu „10 sarunas par mobilo telefonu”, kurām pievienoti O kartes komplekti un atstarotāji. Ar  darba burtnīcas palīdzību, skolēni tiek mācīti kā un kad lietot vai nelietot mobilo telefonu, kādas ir tā priekšrocības un negatīvās puses.
 • Somijas vēstniecība ar dāvinājumiem vidusskolām vēlas iepazīstināt ar savu zemi:
  • „Vai Tu pazīsti Somiju?’’
  • „Somija. Skaitļi un fakti”
  • „Neatkarības vārdā” – jēgeru kustība un tās vēsture, ka arī saistība ar Latvijas vēsturi
 • Firma „Dd laboratory un Dd Studio” sūta vidusskolām disku „Play_shakespeare” - tajā virtuāli tiek izspēlētas populārākās Šekspīra lugas –„Hamlets”, ”Vētra”, „Sapnis vasaras naktī”, „Karalis Līrs”, ”Otello” un „Spītnieces savaldīšana”. Projekta mērķis ir piesaistīt jaunatni klasiskai literatūrai, izmantojot mūsdienīgu pieeju.
 • Latvijas Nacionālais vēstures muzejs valsts svētkos dāvina vidusskolām grāmatu „90 Latvijas gadi”, kurā ar fotogrāfiju palīdzību tiek atspoguļoti vēsturiski notikumi Latvijā no 1918.- 2008.gadam.
 • Vides izglītības fonds nodod skolām savu izdevumu „Ekoskolu programma” - ar tā starpniecību fonds popularizē veselīgas sabiedrības modeli, kas rūpējas par sakoptu vidi un apzinās sevi kā vides sastāvdaļu.
 • Zemkopības ministrija dāvina visām skolām disku „Mežu zeme Latvija” - tas izveidots kā interaktīvs ceļojums pa Latvijas nozīmīgākiem dabas objektiem.
 • Izglītības un zinātnes ministrijas programmas „Mūžizglītības stratēģijas izstrāde” projekta ietvaros izveidojusi brošūru „Pieaugušo izglītības un profesionālās izglītības piedāvājuma apkopojums Kurzemes reģionā” - tajā apkopota informācija par profesionālām mācību iestādēm Kurzemes reģionā. Brošūra var noderēt skolēniem kas izvēlas sev nākamo profesiju.

Oktobra mēnesī Izglītības pārvaldes bibliotēka saņēmusi un izdalījusi skolām šādus izdevumus:

 • Sabiedrības veselības aģentūra dāvina skolām:
  • pētījumu „ESPAD 2007. Atkarību izraisošo vielu lietošanas paradumi un tendences skolēnu vidū”, kura mērķis bija noskaidrot alkohola, tabakas un narkotisko vielu lietošanas izplatību 15 – 16 gadus vecu skolēnu vidū;
  • „Narkotiku lietošana izklaides vietās” – pētījuma rezultāti par nelegā-lo atkarību izraisošo vielu lietošanas izplatību izklaides vietās;
  • „Smēķēšanas un alkohola lietošanas izplatība skolas vecuma bērniem Latvijā”- kaitīgo ieradumu izplatība pusaudžu vidū un to ne-gatīvo ietekmi uz veselību kopumā;
  • „Aizsardzība pret pakļaušanu tabakas dūmu ietekmei. Politikas rekomendācijas”- pasīvās smēķēšanas ietekme uz veselību, par tādas vides ieviešanu, kas brīva no tabakas dūmiem;
 • Sporta medicīnas valsts aģentūra izveidojusi grāmatu „Antidopinga izglītība” – tas ir materiāls sporta skolotājiem un skolēniem, lai sniegtu plašu ieskatu antidopinga jautājumos.
 • Rīgas Tehniskā Universitāte aicina jauniešus iestāties šajā augstskolā un dāvina skolām:
  • Rīgas Tehniskā Universitāte  145 gadu jubilejas izdevumu, ar visu fakultāšu nosaukumiem un adresēm;
  • „Kā rodas laba arhitektūra?” – jaunie arhitekti stāsta par procesu, kā rodas jauni arhitektūras darbi, lai ieinteresētu skolēnus pievērsties šai profesijai;
 • Valsts izglītības attīstības aģentūra izdevusi un dāvina skolām:
  • Grāmatu „Kurš priekšmets man patīk vislabāk?” – tajā apkopoti padomi skolēniem veiksmīgas karjeras izvēlei:
  • DVD „Karjeras un izglītības iespējas būvniecības nozarē” – filma par iespējām iepazīt būvniecības nozari;
  • DVD „Karjeras un izglītības iespējas mašīnbūves un metālapstrādes nozarē”- filma ļauj iepazīt jauniešiem tuvāk šo nozari;
  • DVD „Karjeras un izglītības iespējas ķīmijas un farmācijas nozarē”- filma skolēniem par konkrētās nozares darbu;
 • CSDD izglītojošais materiāls „Gribu būt mobils” domāts pamatskolu audzēkņiem, kas vēlas apgūt ceļu satiksmes noteikumus un arī gatavoties teorētiskam eksāmenam pirms vadītāja apliecības saņemšanas;
 • Apgāds „PUSE” izdevis:
  • grāmatu angļu valodā „Latvia”, kurā ir sniegts liels informācijas daudzums par mūsu valsti kopā ar labu vizuālo materiālu;
  • DVD un kasete „Rīga 20.gadsimta sākuma pastkartēs” ;
 • Televīzijas programma TV3 par godu Latvijas gadadienai sūta vidusskolu un pa-matskolu audzēkņiem dokumentālo filmu ciklu DVD formātā ”Latvija.Ulmanlaiki”, lai iepazīstinātu skolēnus ar Latvijas valsts vēsturi.
 • Latvijas vēstures institūts izdevis grāmatu krievu valodā „Окупационные режимы и их  преступления в  странах  Балтии. 1940 – 1991”- materiāls par Baltijas valstu vēsturi laikposmā no 1940.- 1991.gadam.
 • Eiropas Savienības informācijas aģentūra sūta skolām kārtējos žurnālus „Latvija Eiropas Savienībā 2008.gada Nr.10 un Nr.11.”
 • Liepājas pilsētas Dome ,atzīmējot Latvijas 90.dzimšanas dienu, sagatavojusi un dāvina pirmsskolas un sākumskolas audzēkņiem krāsojamo grāmatiņu „Liepājas pēdas Latvijas vēsturē”- interesants materiāls skolotājām kā stāstīt bērniem  gan par Liepājas vēsturi, gan par satiksmes drošības noteikumiem.

Izglītības pārvaldes bibliotēka augustā saņēmusi un izdalījusi skolām šādus izdevumus:

 • pirmklasniekiem:
  • Mārketinga Padome dāvināja „Zaļās karotītes”  burtnīcas un zīmuļus;
  • apdrošināšanas firma „IF” - atstarotājus;
  • TELE 2 – pirmklasnieka drošības komplektu;
 • Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas aģentūra nosūtīja visu izglītības iestāžu vadītājiem ESF NP „Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla nodrošinājuma izveide” rokasgrāmatas un materiālu krājumus par pedagogu profesionālās karjeras attīstības modeli;
 • Valsts speciālās izglītības centrs dāvina izglītības iestāžu logopēdiem un speciāliem pedagogiem Rēzeknes augstskolas sagatavotos metodiskos līdzekļus par speciālās izglītības jautājumiem;
 • Akadēmisko programmu aģentūra sūta vispārizglītojošo skolu bibliotēkām grāmatu „Comenius skolu partnerības projekti. Krājums 2000.-2006.”.

Maijā Izglītības pārvaldes bibliotēka saņēma šādus dāvinājumus:

 • Sabiedrības veselības aģentūra dāvina Liepājas skolām mācību un metodiskos materiālus par veselīgu dzīvesveidu:
  • „Izvēlies veselīgo” -  grāmatiņa domāta pašiem mazākajiem skolēniem par veselīgu uzturu;
  • „Ko ēdīsim!” – grāmatiņa skolēniem no 10-14 gadiem par veselīgu ēšanu;
  • „Starptautiskais jauniešu smēķēšanas pētījums 2007.gada aptauja Latvijā” - materiāls skolotājiem par smēķēšanas izplatību Latvijā skolēnu vidū;
  • „Uztura paradumi un ķermeņa masa skolas vecuma bērniem Latvijā” - skolotājiem informācija par neveselīgās pārtikas ietekmi uz bērna veselību;
  • „Fiziskā aktivitāte un sēdošs dzīvesveids skolas vecuma bērniem Latvijā” - skolotāju zināšanai par skolēnu sēdošā dzīvesveida kaitīgumu un fizisko aktivitāšu nepieciešamību;
  • Video „Viss būs tieši tā, kā tu vēlies” – filmiņa vidusskolēniem par izsargāšanos no grūtniecības un tās plānošanu:
  • Video „Ziemassvētku brīnums” – mācību filmiņa par grūtniecību,dzemdībām  un pēcdzemdību periodu:
  • Video „Apburtais loks” – materiāls par prostitūciju un seksuālo vardarbību;
 • LR Aizsardzības ministrija dāvina vidusskolām grāmatu „Latvija otrajā pasaules karā (1939.- 1945.)”
 • Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs dāvina Liepājas skolām bukletu „Karosta” -  interesants izziņas materiāls par bijušo militāro teritoriju Karostu mūsu pilsētā.

Aprīlī bibliotēka saņēma dāvinājumu no Veselības veicināšanas valsts aģentūras - metodisku materiālu komplektu par narkotiku kaitīgo ietekmi uz cilvēka organismu.
Komplektā ietilpst:
1) metodiskais  materiāls "STI un HIV/AIDS profilakse";
2) multfilma "Piekritu-iekritu"(CD vai video formātā);
3) plakāts "Aktualitātes veselības veicināšanai 2008.gadā";
Komplekts ieteicams izmantot bioloģijas un veselības stundās.

"Kurzemes Vārds" izdevis un dāvina visām Liepājas skolām grāmatu "Ar sakņu sajūtu vējā 2008".
Šajā Liepājas literātu prozas krājumā ir Inetas Stadgales, Ulda Vanaga, Olafa Gūtmaņa, Astras Rancānes, Antona Kreica un Ērika Kūļa darbi.
Grāmata noderēs latviešu valodas un literatūras skolotājiem.

LR IZM sūta visām vidusskolām grāmatu "Klimata mainība un globālā sasilšana". Izdevumu sagatavoja Valsts pētījumu programma "Klimata maiņas ietekme uz Latvijas ūdeņu vidi". Tajā raksturots zemes klimats un to veidojošie faktori, klimata mainības raksturs un globālās sasilšanas sekas.Īpaša vērība tiek veltīta klimata izmaiņām Latvijā. Aplūkotas arī iespējamās klimata izmaiņas Latvijā 21.gadsimtā.

Izglītības un zinātnes ministrija no izdevniecības „Smails” saņēmusi dāvinājumu – informatīvo izdevumu „Augstākā izglītība Latvijā un ārzemēs 2008”. Tajā apkopota informācija par visām Latvijas augstskolām un arī iespējām mācīties ārzemēs.
Augstskolu katalogs tiek dāvināts katrai vidusskolai.

Izglītības pārvaldes bibliotēka saņēmusi no Liepājas Pedagoģijas akadēmijas dāvinājumu - LPA izglītības zinātņu institūta veidotu "Rokasgrāmatu sociālā darba speciālistiem". Tā ir grāmata, ko veidojuši akadēmijas pasniedzēji, lai sniegtu teorētiskas atziņas un praktisku atbalstu sociālā darba jomās.

No LR Izglītības un zinātnes ministrijas saņemti šādi dāvinājumi skolām:
1)  "Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca" - Valsts valodas aģentūra sagatavojusi šādu izdevumu ar mērķi sekmēt vienotas valodniecības terminoloģijas izplatību un jēdzienu skaidrību. tajā apkopoti  ap 2000 aktuālāko latviešu valodniecības terminu. Vārdnīcā blakus latviešu terminiem doti skaidrojumi angļu,vācu un krievu valodā.
2) "Mans Eiropas valodu portfelis" - Latvijas angļu valodas skolotāju asociācija kopā ar Valsts valodas aģentūru izstrādājusi  Eiropas valodu portfeli jaunāko klašu skolēniem. Tā mērķis ir ievadīt skolēnu valodu apguves procesā. Mācību līdzeklis palīdzēs skolēniem apzināties valodu mācīšanās nozīmīgumu un paaugstināt skolēnu motivāciju mācīties valodas. Izdevums sastāv no grāmatas skolēnam un skolotājam.
3) "Latviešu valoda sākumskolai"- mācību palīglīdzeklis CD formātā ir 2005.gada izdevuma atkārtojums. Tajā ir 5 nodaļas: Burti un skaņas, Vārdu daļas, Vārdu māciba, Vārdu nozīme, un Teikums un teksts. Materiālā doti norādījumi skolotājiem darbam ar šo izdevumu.
4) "Latvija Eiropas Savienībā" 8.numurs -jaunākais  žurnāls veltīts valodai, kultūrai un audiovizuālajiem materiāliem.

 


Seko mums

Iesakām

Līdz 1.septembrim

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv

http://www.liepajasbjc.lv

visc.gov.lv