Bērnu tiesību aizsardzība


Speciāliste Bērnu tiesību aizsardzības jautājumos:

Dace LIEPA
tālr.: 634 89144
fakss: 634 89170
e-pasts: dace.liepa@lip.lv
Apmeklētāju pieņemšana: pirmdienās 13.00-16.30

Pamatpienākumi:

 • koordinēt dažādu institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzības jautājumos;
 • pārstāv nepilngadīgo dažādās tiesībsargājošās institūcijās;
 • kārto nepieciešamo dokumentāciju nepilngadīgo nosūtīšanai uz sociālās korekcijas izglītības iestādēm;
 • organizē izglītojoši metodisko darbību bērnu tiesību aizsardzības jautājumos un sniedz metodisku palīdzību izglītības iestādēm šajos jautājumos;
 • piedalās bērnu dzīves un audzināšanas apstākļu izpētē un konfliktu situāciju izskatīšanā, obligātās izglītības apguves problēmu risināšanā.
 • kontrolē obligāto izglītības vecumu sasniegušo skolēnu uzskaites elektronisko datu regulāru atjaunošanu;
 • veic un koordinē skolēnu neattaisnoto stundu kavējumu uzskaiti, to iemeslu izpēti un analīzi;
 • koordinē un konsultē sociālo pedagogu metodisko apvienību;
 • vada un organizē Izglītības pārvaldes konsultatīvās komisijas darbu;
 • nodrošina sadarbību ar Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekciju;
 • pārrauga Internātpamatskolas un Vakaru (maiņu) vidusskolas darbu ar skolēniem un viņu ģimenēm, analizē un izvērtē pedagoģiskās korekcijas darba rezultātus;
 • piedalās Izglītības pārvaldes plānoto jautājumu izvērtēšanā izglītības iestādēs;
 • veic apmeklētāju pieņemšanu, izskata sūdzības un atbild uz tām.

Liepājas pilsētas vispārizglītojošo skolu sociālie pedagogi:

 • 1.ģimnāzija - Dace Liepa, 63401526
 • Centra pamatskola - Aiga Vasiļjeva, 63421744
 • 2.vidusskola - Anna Ušeņina, 63431772
 • 3.pamatskola - Gunta Ročāne, 63456296
 • 5.vidusskola - Agnese Jēkabsone, Aiga Aizkalne, 63424668
 • 6.vidusskola - Iveta Reinfelde, 63436034
 • 7.vidusskola - Līga Feldmane, 63484811
 • 8.vidusskola - Santa Sokolovska, 63484369
 • 10.vidusskola - Jana Pāvila, 63423304
 • 12.vidusskola - Ludmila Jegorova, 63423028, 63422953
 • 15.vidusskola - Sanita Žemozdzika, 63442024
 • Ezerkrasta sākumskola - Jana Pāvila, 63433871, 63436407
 • Internātpamatskola - Anete Mauerzaka, 63442103
 • Speciālā internātpamatskola - Inese Rone, 63422974
 • Vakara (maiņu) vidusskola - Iveta Reinfelde, 63425686, 63424082
63436034

Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv