Projekts „Liepājas vispārizglītojošo skolu informatizācija” ir pabeigts

Projekts „Liepājas vispārizglītojošo skolu informatizācija” ir pabeigts

Ir noslēdzies Liepājas pilsētas pašvaldības īstenotais projekts „Liepājas vispārizglītojošo skolu informatizācija” , Vienošanās Nr. 2009/0242/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/505.

Projekta ietvaros ir veikta lokālo datortīklu ierīkošana 14 Liepājas vispārizglītojošās skolās. Liepājas Centra sākumskolai ir ierīkoti 2 lokālie datortīkli, jo skola atrodas divās ēkās un bija ļoti svarīgi, lai tīkls tiktu ierīkots arī Toma ielā 19, kur šajā mācību gadā ir izvietotas 5. un 6.klases.  Skolēniem un skolotājiem ir prieks par iegādātajām sešām multimēdiju kabinetu iekārtām un 13 portatīvajiem datoriem ar kuru palīdzību mācību viela tiek padarīta vieglāk uztverama un saprotama, jo tiek izmantoti dažādi digitāli uzdevumi, attēli un video. Vislielākais prieks ir par  592 stacionārajiem datoriem, kuri ir izvietoti gan skolu datorklasēs, gan mācību kabinetos un bibliotēkās un ir pieejami skolēniem mācību vielas apguvei un nostiprināšanai un informācijas meklēšanai interneta, un skolotājiem, lai sagatavotu interesantas, interaktīvas stundas, strādātu ar e-klasi un darbotos interneta vidē kopējos e-Twinning un Comenius projektos ar citu valstu skolotājiem.

 Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir LVL 487 213,20, kuras 100% tiek segtas no Eiropas Reģionālās Attīstības fonda līdzekļiem. Projekta pārraudzību nodrošināja Valsts izglītības attīstības aģentūra.


Projekts „Liepājas vispārizglītojošo skolu informatizācija” virzās uz noslēgumu

Projekts „Liepājas vispārizglītojošo skolu informatizācija” virzās uz noslēgumu

Laika periodā no 2012.gada 10.jūlija līdz 29.augustam Liepājas vispārizglītojošās skolas saņems 592 stacionāros datorus. Datoru piegādi veic SIA Lattelecom apakšuzņēmēji SIA ATEA. Pirmie datorus Liepājā saņēma Liepājas 3.pamatskola un Liepājas Raiņa 6.vidusskola.

Skolu administrācijas pārstāvji ir ļoti apmierināti ar piegādātajiem datoriem un jau augusta mēnesī plāno veikt skolotāju apmācību un instruktāžas, kā strādāt ar jaunajiem datoriem - kā viņus izmantot, lai tie darbotos kopā ar interaktīvo tāfeli, lai skolotāji spētu izmantot visas iespējas mācību procesā pielietot pēc iespējas dažādākas darba formas un metodes, lai skolēni iegūtu nepieciešamās prasmes un notiktu mācību procesa diferenciācija un individualizācija.

P7100074

P7120079

P7100077


Projekts” Liepājas vispārizglītojošo skolu informatizācija” veiksmīgi turpinās

Projekts” Liepājas vispārizglītojošo skolu informatizācija” veiksmīgi turpinās

Projekta „LIEPĀJAS PILSĒTAS VISPĀRIZGLĪTOJOŠO SKOLU INFORMATIZĀCIJA” (Vienošanās Nr. 2009/0242/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/505) ietvaros Liepājas vispārizglītojošajās skolās notiek lokālo datortīklu ierīkošana. Darbus veic SIA „Lattelecom”. Darbs ir sarežģīts, jo skolās ir sākušies eksāmeni un darbu veicējiem SIA „Lattelecom” ir jānodrošina nepārtraukta interneta pieejamība atbilstoši eksāmenu norises kārtības nodrošināšanai. Līdz ar to tīklu ierīkošanas darbi notiek vakara stundās un brīvdienās. Vairākās skolās- Liepājas Centra sākumskolā- abās ēkās, Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā, Liepājas Raiņa 6.vidusskola, J.Čakstes Liepājas 10.vidusskolā, Liepājas 12.vidusskolā, Liepājas Internātpamatskolā, Liepājas Ezerkrasta sākumskolā un Liepājas A.Puškina 2.vidusskolā tīklu ierīkošanas darbi jau ir pabeigti. Vēl tikai jāveic tīklu testēšana un konfigurācija. Pārējās skolās darbi turpinās atbilstoši noslēgtajam līgumam un tiks pabeigti līdz 15.jūnijam.

Stacionāro datoru piegādes Liepājas skolām tiek plānotas no 2012. gada 10.jūlija, līdz ar to jaunajā mācību gadā Liepājas skolas varēs uzsākt izmantot jauno aprīkojumu pilnā apjomā.

Paralēli no Liepājas Domes budžeta tika izdalīts finansējums elektrotīklu ierīkošanai un mēbeļu iegādei par Ls 121 000.

IMG_0799

IMG_0801

IMG_0802


Liepājas skolas sāk saņemt multimediju kabinetu aprīkojumu

Liepājas skolas sāk saņemt multimediju kabinetu aprīkojumu

Projekta „Liepājas vispārizglītojošo skolu informatizācija” Vienošanās Nr. 2009/0242/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/505 turpinās veiksmīgi.

2012. gada 7.februārī J.Čakstes Liepājas 10.vidusskola pirmā Liepājā saņēma multimediju kabineta iekārtu un 4 portatīvos datorus.

Pārējām 5 izglītības iestādēm- Liepājas 3.pamatskolai, Liepājas Centra pamatskolai, Liepājas vakara(maiņu) vidusskolai, Liepājas Internātpamatskolai un Liepājas Ezerkrasta sākumskolai, kurām projektā ir paredzēts saņemt šādu aprīkojumu, tā piegāde ir plānota aprīlī. Datortehnikas piegādes, pamatojoties uz noslēgto līgumu veic SIA „Lattelecom”.

SIA „Lattelecom” ir nodrošinājis arī atbildīgo speciālistu apmācības darbam ar multimediju kabinetu iekārtām. Liepājā šādas apmācības ir izgājuši 10 skolotāji, kuri ikdienā, mācību procesa kvalitatīvai nodrošināšanai, izmantos jauniegūto aprīkojumu.

Liepājas pilsētas Dome 03.01.2012. izsludināja iepirkuma konkursu LPP 2011/88/ERAF- Lokālo datortīklu attīstība Liepājas izglītības iestādēs, kurā pieteikšanās notika līdz 08.02.2012. Iepirkumā savus piedāvājumus iesniedza 7 komercuzņēmumi. Šobrīd notiek piedāvājumu izvērtēšana.

smart_tafele


Projekta "Liepājas vispārizglītojošo skolu informatizācija" virzība

Projekta

Liepājas pilsētas pašvaldība 2012.gada 3.janvārī ir izsludinājusi iepirkumu projektā „Liepājas vispārizglītojošo skolu informatizācija” Vienošanās Nr. 2009/0242/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/505. Pēc iepirkuma procedūras beigām tiks uzsākta lokālo tīklu attīstības aktivitātes īstenošana 14 Liepājas vispārizglītojošās skolās. Paralēli iepirkuma procedūrai Liepājas pilsētas Dome ir parakstījusi pievienošanās protokolu un katrai izglītības iestādei ir apstiprināts atbildīgais administrators, kurš veiks plānoto datoru un multimediju kabinetu iekārtu pasūtīšanu caur elektronisko sistēmu.

sony-vaio-vgn-txn27n-b-11-1-notebook-pc


Nobīdes laika grafikā

Nobīdes laika grafikā

Sakarā ar nobīdēm laika grafikā par datortehnikas iepirkuma īstenošanu, kuru veic LR Izglītības un zinātnes ministrija, Liepājas vispārizglītojošajās skolās ir aizkavējusies lokālo datortīklu izveidošanas aktivitāte. Tikai pašreiz skolas strādā pie tehnisko rasējumu izstrādes projekta vajadzībām. Uz 15.08.2011. tehniskos rasējumus jau ir izveidojušas 6 skolas pārējās darbu turpina. Šobrīd notiek projekta grozījumu izstrāde, lai būtu iespējams Liepājas Centra pamatskolas vajadzībām lokālos datortīklus ierīkot abās skolas ēkās, gan Ūliha ielā 33, gan Toma ielā 19, kur šogad mācīsies 199 skolēnu 5.un 6. klašu grupā.

skol_dat_11


Datori un progresīvās informāciju tehnoloģijas Liepājas skolās

Datori un progresīvās informāciju tehnoloģijas Liepājas skolās

Liepājas pilsētas pašvaldība projekta „Liepājas pilsētas vispārizglītojošo skolu informatizācija” Vienošanās Nr. 2009/0242/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/505 ietvaros ir uzsākusi projektā plānotās pašvaldības daļas īstenošanu. Pašreiz kopā ar Domes iepirkumu daļas speciālistiem tiek sagatavots nolikums par Lokālo datortīklu izveidošanu visās 14 projektā iesaistītājās skolās. Pēc projekta īstenošanas visi uzstādītie datori un multimediju kabinetu iekārtas tiks saslēgtas vienotā tīklā un pieslēgtas jau esošajiem tīkliem skolās. Projektā ir iesaistītas: Valts Liepājas 1.ģimnāzija, Liepājas A. Puškina 2.vidusskola, Liepājas 3.pamatskola; Draudzīgā aicinājuma Liepājas 5.vidusskola, Liepājas Raiņa 6.vidusskola, Liepājas 7.vidusskola, Liepājas 8.vidusskola; J.Čakstes Liepājas 10.vidusskola, Liepājas 12.vidusskola, Liepājas 15.vidusskola, Liepājas vakara(maiņu) vidusskola, Liepājas centra pamataskola, Liepājas Ezerkrasta sākumskola un Liepājas internātpamatskola.

Kopējās plānotās attiecināmās izmaksas Ls 439 509. Datoru un multimediju kabinetu iekārtu iepirkumu veic Izglītības un zinātnes ministrija.

Datori un progresīvās informāciju tehnoloģijas Liepājas skolās

Liepājas pilsētas pašvaldība projekta „Liepājas pilsētas vispārizglītojošo skolu informatizācija” Vienošanās Nr. 2009/0242/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/505 ietvaros ir uzsākusi projektā plānotās pašvaldības daļas īstenošanu. Pašreiz kopā ar Domes iepirkumu daļas speciālistiem tiek sagatavots nolikums par Lokālo datortīklu izveidošanu visās 14 projektā iesaistītājās skolās. Pēc projekta īstenošanas visi uzstādītie datori un multimediju kabinetu iekārtas tiks saslēgtas vienotā tīklā un pieslēgtas jau esošajiem tīkliem skolās. Projektā ir iesaistītas: Valts Liepājas 1.ģimnāzija, Liepājas A. Puškina 2.vidusskola, Liepājas 3.pamatskola; Draudzīgā aicinājuma Liepājas 5.vidusskola, Liepājas Raiņa 6.vidusskola, Liepājas 7.vidusskola, Liepājas 8.vidusskola; J.Čakstes Liepājas 10.vidusskola, Liepājas 12.vidusskola, Liepājas 15.vidusskola, Liepājas vakara(maiņu) vidusskola, Liepājas centra pamataskola, Liepājas Ezerkrasta sākumskola un Liepājas internātpamatskola.

Kopējās plānotās attiecināmās izmaksas Ls 439 509. Datoru un multimediju kabinetu iekārtu iepirkumu veic Izglītības un zinātnes ministrija.Datori un progresīvās informāciju tehnoloģijas Liepājas skolās

Liepājas pilsētas pašvaldība projekta „Liepājas pilsētas vispārizglītojošo skolu informatizācija” Vienošanās Nr. 2009/0242/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/505 ietvaros ir uzsākusi projektā plānotās pašvaldības daļas īstenošanu. Pašreiz kopā ar Domes iepirkumu daļas speciālistiem tiek sagatavots nolikums par Lokālo datortīklu izveidošanu visās 14 projektā iesaistītājās skolās. Pēc projekta īstenošanas visi uzstādītie datori un multimediju kabinetu iekārtas tiks saslēgtas vienotā tīklā un pieslēgtas jau esošajiem tīkliem skolās. Projektā ir iesaistītas: Valts Liepājas 1.ģimnāzija, Liepājas A. Puškina 2.vidusskola, Liepājas 3.pamatskola; Draudzīgā aicinājuma Liepājas 5.vidusskola, Liepājas Raiņa 6.vidusskola, Liepājas 7.vidusskola, Liepājas 8.vidusskola; J.Čakstes Liepājas 10.vidusskola, Liepājas 12.vidusskola, Liepājas 15.vidusskola, Liepājas vakara(maiņu) vidusskola, Liepājas centra pamataskola, Liepājas Ezerkrasta sākumskola un Liepājas internātpamatskola.

Kopējās plānotās attiecināmās izmaksas Ls 439 509. Datoru un multimediju kabinetu iekārtu iepirkumu veic Izglītības un zinātnes ministrija.


Tiek uzsākts skolu informatizācijas projekts

Tiek uzsākts skolu informatizācijas projekts

Liepājas pilsētas pašvaldība ir uzsākusi projekta „Liepājas pilsētas vispārizglītojošo skolu informatizācija” Vienošanās Nr. 2009/0242/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/505 īstenošanu. Projekta kopējā summa Ls 445 093, no tiem Ls 439 509 sedz Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Ls 5 584 ir Liepājas pilsētas Domes finansējums. Izglītības un zinātnes ministrija veic centralizēto datortehnikas iepirkumu, bet Liepājas pašvaldībai jānodrošina lokālo datortīklu ierīkošanu. Šobrīd tiek sagatavota iepirkuma dokumentācija par publisko iepirkumu lokālo datortīklu izveidošanai 14 Liepājas vispārizglītojošās skolās. Projekts tiks īstenots līdz 2011.gada beigām.

skolu_informatizacija


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv