Skolotāju profesionālās kompetences pilnveide starpkultūru izglītībā

Skolotāju profesionālās kompetences pilnveide starpkultūru izglītībā

Projekts īstenots Eiropas Savienības Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013. gadam Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2008. gada programmas 1.4.2. aktivitātes ietvaros.
Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%) finansējumu, (par šī materiāla saturu pilnībā atbild Izglītības attīstības centrs,un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Savienības vai Latvijas Republikas oficiālo viedokli)

Izglītības attīstības centra īstenots projekts „SKOLOTĀJU PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES PILNVEIDE STARPKULTŪRU IZGLĪTĪBĀ”
Projekta Nr. 2008/1.4.2./7

Novembra mēnesī Liepājas A.Puškina 2. vidusskolā notika Kurzemes reģiona skolot āju tālākizglītības kursi. Tā bija viena no svarīgākajām projekta galvenajām aktivitātēm. Mācībās piedalījās septiņu Liepājas skolu pedagogi.

Projekta vispārējais mērķis: Trešo valstu valstspiederīgo integrācija Latvijas sabiedrībā, sabiedrības iecietības un tolerances veicināšana, attīstot skolotāju starpkultūru komunikācijas prasmes un veidojot istēmu zināšanu nodošanai citiem skolotājiem.

Projekta specifiskie mērķi:

 • Latvijas pedagogu izglītošana starpultūru komunikācijas jautājumos un sistēmiskas pieejas veidošana starpkultūru komunikācijas prasmju pieredzes popularizēšanai
 • Starpkultūru komunikācijas jautājumu iekļaušana skolu izglītības programmu īstenošanā
 • Diskusiju un atbalsta veicināšana par starpkultūru komunikācijas jautājumiem Latvijas sabiedrībā

Projekta galvenās aktivitātes:

 • Projekta vadības un īstenošanas komandas darbs
 • Mācību programmas veidošanas semināri
 • Projekta sadaļas izveide IAC mājas lapā www.iac.edu.lv, regulāra informācija par aktivitātēm projektā un projekta rezultātiem
 • Mācību programmas īstenošana reģionos
 • Publikācijas reģionālajā presē
 • Mācību-metodiskā materiāla izstrādāšana un izdošana
 • Projekta izvērtēšanas un sabiedrības informēšanas konference
 • Informatīvie plakāti

Projekts tika īstenots piecu Latvijas reģionu skolotājiem. Tajā piedalījā 150 projekta dalībnieki no Latgales, Kurzemes, Vidzemes, Zemgales, Rīgas un pierīgas. Katrā reģionā tika apmācīti 30 skolotāji.

Divos mācību programmas „Skolotāju profesionālās kompetences pilnveide starpkultūru izglītībā” semināros apguva šādas tēmas: „Kas ir starpkultūru komunikācija”, „Starpkultūru komunikācijas pedagoģiskie un psiholoģiskie aspekti”, „Valodu vide”, „Kultūras aspekts starpkultūru komunikācijā”, „Starpkultūru komunikācijas sociālais aspekts”, „Starpkultūru komunikācijas pilsoniskais aspekts”, „Skola kā sociāla sistēma”.

Semināru dalībniekiem īpaši tika akcentēti valodas, kultūras, sociālie un pilsoniskie aspekti, to ietekme uz pedagogu un skolēnu pašsajūtu skolā un skolēnu mācību sasniegumiem. Skolotāji saņēma praktiskus ieteikumus, kā nepieļaut konfliktsituāciju veidošanos un risināt esošās situācijas. Kursu dalībnieki varēja modelēt risinājumus dažādām ikdienas darbā sastopamām starpkultūru komunikāciju situācijām. Tika sniegtas rekomendācijas darbam ar citu dzimto valodu skolēniem latviešu mācībvalodas klasēs, kā arī pētīti jautājumi par kultūras globalizāciju mūsdienās. Pedagogiem bija iespējas aizdomāties par iespējām toleranti uztvert dažādo, nezaudējot savas tautas kultūras vērtības. Viena no aktivitātēm bija brīvais raksts „Pēc pieciem gadiem Liepājā”, kurā skolotāji prognozēja tuvāko nākotni. Iepriecināja tas, ka skolotāji vienmēr ir optimistiski noskaņoti. Kā viena no kursu dalībniecēm rakstīja: „…un skolotāji ar smaidu uz lūpām ies uz darbu...”

Ļoti labas atsauksmes saņēma projekta vadītāja: IAC direktore Iveta Vērse, projekta publicitātes un reģionālās sadarbības koordinatore Inese Muižniece.

Kurzemes reģionālā koordinatore, lektore  Raisa Stunžāne, lektore Viola Narbuta

dalibnieki_projekta


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv