Notiek dabaszinātņu kabinetu aprīkošana

Notiek dabaszinātņu kabinetu aprīkošana

Septembra mēnesī ir sākusies dabaszinātņu kabinetu nodrošināšana ar modernu aprīkojumu.

Skolotāji un skolēni atzīst, ka šis jaunais aprīkojums ir ļoti efektīvs un nodrošinās jaunu izglītības standartu izpildi dabaszinātņu un matemātikas jomā.

A.Puškina Liepājas 2.vidusskolas viedoklis:
Ķīmijas skolotāja N. Mednis: Stundu aprīkojumi un piederumi ir atbalstīti izglītības standartiem. Ķīmijas programmatūra ir domāta datora izmantošanai stundu laika, ka vidusskola, tā ari pamatskola. Eksperimentu demonstrēšana ir rīkota ar dokumenta kameras izmantošanu, kas nodrošina noskatīšanas, ka monitora, tā arī interaktīva tāfelē. Mācību stundas tiek sagatavotas Power Point prezentācijas, kuras palīdz novadīt mācību stundas ar IT izmantošanu.

dab_1
Ķīmijas stunda. Skolotāja N. Mednis.

Direktores vietn. izglītības jomā, fizikas skolotāja R. Stunžāne: Dabaszinātņu un matemātikas kabinetu mācību aprīkojums  paredzēts pamatskolas un vidusskolas skolēniem kā atbalsta materiāls fizikas obligātā mācību satura apguvei – lai skolēniem rastos interese par priekšmetu, pilnveidotos skolēnu izpratne par dabas vienotību un veidotos līdzatbildīga attieksme pret apkārtējās vides kvalitātes uzlabošanu, izzinot fizikālās parādības un procesus, to cēloņus un likumsakarības, kā arī prasme izmantot zināšanas par fizikālajām parādībām praktiskajā dzīvē.

dab_2
Fizikas stunda.

Liepājas 15.vidusskolas viedoklis:
Liepājas 15. vidusskolā, izmantojot Eiropas struktūrfondu finansējumu un Liepājas domes līdzfinansējumu, 2010. gadā tika iekārtoti mūsdienīgi matemātikas, bioloģijas, fizikas un ķīmijas kabineti.

Pedagogi, nemitīgi pilnveidojoties, izmanto stundās un ārpusstundu darbā interaktīvo tāfeli, mikroskopus, dažādas ierīces laboratorijas darbu veikšanai un citas jaunās tehniskās iespējas, kas mācību procesu padara daudz motivējošāku un mūsdienīgāku.

Matemātikas skolotājas Sandra Šulme un Anita Šēna uzskata, ka izglītojamo mācību attieksme palielinās, ja izmanto mūsdienu informācijas un komunikācijas tehnoloģijas dabaszinību priekšmetu stundās. Jaunie kabineti ir arī mājīgi, kas izglītojamiem ļoti patīk, dažkārt viņi pat nevēlas iet uz citu kabinetu. Ļoti atvieglo darbutas, ka ir pieejams internets jebkurā brīdī. Skolotājas ne tikai māca skolēnus, bet arī pašas izglītojas un pilnveido savas prasmes darbā ar jaunajām tehnoloģijām. Kā abas apgalvo, datu bāze un darbs ar to - būs apgūts tikai tad, kad beigsies šis mācību gads.

dab_3
Matemātikas stunda.

Bioloģijas skoloāja Mirdza Kagaine uzsver, ka šobrīd viņa var strādāk daudz kvalitatīvāk, kā arī diferencēt mācību darbu gan stundā, gan strādājot zinātniski pētnieciskos darbos ar vdusskolēniem. Skolotāja atzīst, ka viņai pašai  daudz jāmācās lai spētu izmantot visas jaunās iespējas un ilgāk jāgatavojas stundām, tomēr gandarījums par stundu kvalitāti un skolēnu ieinteresētība bioloģijas pētījumos ir tā darba alga, ko viņa saņem pozitīvo emociju veidā.

dab_4
Mērījumu nolasīšana.

Kīmijas skolotāja Marija Akimova par kabinetu ir priecīga, tomēr vēl vairāk viņu iepriecina kabineta aprīkojums un iespēja strādāt mūsdienām atbilstošā vidē.

dab_5
Vielu skapis.

Nobeigumā varam tikai apgalvot, ka vidusskolnieku mācību darbs tiek mūsdienīgi organizēts, līdz ar to ceram sagaidīt pēc iespējas augstākus un labākus rezulātus Valsts centralizētajos pārbaudes darbos un ikdienas mācību procesā.

dab_6
Matemātikas stunda – strādājam ar prieku.

Liepājas Raiņa 6.vidusskolas viedoklis:
Ikdienā tiek izmantots projektors, datu kamera un dators. tie ir kļuvuši par patstāvīgiem mācību līdzekļiem. Labrotorijas darbos neaizstājamiir jaunie mikroskopiskie preperāti un digitālais mikroskops. Anatomijas stundās neaizvietojams uzskates līdzeklis ir cilvēka torss. Skolēni ir sajūsmā.


Liepājā pabeigta dabaszinātņu kabinetu renovācija un to aprīkošana

Liepājā pabeigta dabaszinātņu kabinetu renovācija un to aprīkošana

Šī gada oktobra mēnesī beigsies Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda līdzfinansētā projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana sešās Liepājas vispārizglītojošās skolās” Nr.2009/0083/3DP/3.1.3.1.0./08IPIA/VIAA/085 īstenošana.

Projekta  ietvaros, ar  SIA „KDzS” un SIA firmas „UPTK” spēkiem, tika renovēti dabaszinātņu un matemātikas kabineti  Liepājas A.Puškina 2.vidusskolā, Liepājas Raiņa 6.vidusskolā, Liepājas 7., 8.,12.un 15.vidusskolās.

Šobrīd notiek minēto kabinetu nodrošināšana ar jaunu modernu aprīkojumu. Skolas tiks aprīkotas ar digitālās informācijas apstrādes sistēmām, modeļiem matemātikas kabinetiem, vielām un materiāliem eksperimentiem ķīmijā un bioloģijā, ierīcēm pētnieciskajai darbībai un eksperimentu sagatavošanai un demonstrēšanai fizikā, bioloģijā, ķīmijā. Pēc projekta ieviešanas, skolas pilnvērtīgi varēs nodrošināt jauno izglītības standartu izpildi dabaszinātņu un  matemātikas jomā.

Skolotāji un skolnieki augsti novērtēja skolu dabaszinātņu  kabinetu un to laboratoriju materiālās bāzes uzlabošanu.

Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas matemātikas skolotāja O. Baluhina: „Pēc kabineta aprīkošanas, tiek izmantotas informācijas datortehnoloģijas: interaktīvā tāfele, elektroniskie mācību materiāli. Tas sekmē skolēnu mācīšanas iespēju daudzveidību matemātikas stundās, veicina skolēnu interesi, motivāciju un individuālās iespējas. Interaktīvā tāfele dod iespēju vizualizēt tēmu uz tāfeles, izmantot tabulas, mācību resursu pakas, rīkus, daudzveidīgas formas programmas satura apgūšanai.”

dab_7
Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas matemātikas stunda 12.e klasē.Skolotāja O. Baluhina

Liepājas 15.vidusskolas 11.m klases skolnieks Uldis Roze ir priecīgs tieši par bioloģijas kabinetu. Kā jaunietis apgalvo, viņš varētu tur dzīvot un strādāt gan ar digitālo, gan stereo mikroskopu, visu filmēt, fotografēt un nodoties zinātnei. 12.m klases skolniece Selēna Vasiļjeva pozitīvi novērtē to, ka skolotāji savā darbā izmanto iespēju visai klasei strādāt stundā vienlaicīgi ar vienu grāmatu , t.i., projicē grāmatu uz interaktīvo tāfeli un ir redzami gan attēli, gan uzdevumi, gan var izlasīt teorētisko aprakstu.

dab_8
Liepājas 15.vidusskolas Fizikas skolotāja Tatjana Veļika apgalvo, ka laboratorijas darbi fizikā vidusskolēniem sāk patikt un viņu izpratne pilnveidojas.

dab_9
Liepājas 8.vidusskolas skolnieki renovētā fizikas kabinetā

Kopējās projekta izmaksas sastāda 1 079 542Ls, no tiem 590 352Ls – attiecināmas izmaksas (85% ERAF finansējums, 6% valsts budžeta dotācija pašvaldībām 9% pašvaldības budžeta finansējums) un 489 190Ls – pašvaldības budžeta papildus finansējums.


Liepājā modernizē dabas zinātņu kabinetus

Liepājā modernizē dabas zinātņu kabinetus

Liepājas pilsētas pašvaldība turpina Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda līdzfinansētā projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana sešās Liepājas vispārizglītojošās skolās„ Nr.2009/0083/3DP/3.1.3.1.0./08IPIA/VIAA/085 īstenošanu. Projekts paredz dabaszinātņu kabinetu renovācijas darbu veikšanu 2., 6., 7., 8., 12. un 15.vidusskolās atbilstoši tehniskajiem projektiem, kurus izstrādāja SIA „Agroprojekts” Liepājas filiāle.

Šī gada sākumā veiksmīgi tika nodoti ekspluatācijā 2. un 6. vidusskolu kabineti. Remonta darbus veica SIA „KDzS”.

Atklātā konkursā par tiesībām veikt renovācijas darbus pārējās četrās iestādēs uzvarēja SIA firma „UPTK”. Uz šo brīdi tiek veikti renovācijas darbi 8. un 15. vidusskolās . Kopš šī gada 24.augusta veikti darbi grīdas un starpsienu demontāžai,  starpsienu izbūvēšanai, grīdas betonēšanai, uzsākti santehniskie, elektrotehniskie, apmešanas un riģipša montāžas darbi.  7. un 12. vidusskolās darbi  varētu sākties oktobra vidū.

Ir beidzies atklātais konkurss par tiesībām veikt mēbeļu piegādi četru  vidusskolu dabaszinātņu kabinetiem.  Kabinetus aprīkos A/S „ĒTOSS”.

Pēc līgumiem pabeigt darbus 8. un 15. vidusskolās paredzēts līdz Ziemassvētkiem.

Projekta vadītāja Inesa Apoga

dab_10
Liepājas 2.vidusskolas kabineti pēc renovācijas

dab_11
Liepājas 2.vidusskolas kabineti pēc renovācijas

dab_12
Liepājas 8.vidusskolā darbi ir sākušies

dab_13
Liepājas 8.vidusskolā darbi ir sākušies

dab_14
Liepājas 8.vidusskolā darbi ir sākušies

20.10.2009. Turpinās dabaszinātņu kabinetu renovācijas Liepājas 8. un 15.vidusskolās. Ar 19.10.2009. sākušies darbi arī Liepājas 7. un 12.vidusskolās.

dab_15
Liepājas 15.vidusskolā darbi tuvojas noslēgumam

dab_16
Liepājas 8.vidusskolā tiek ierīkota ventilācijas sistēma klašu telpās

dab_17
Liepājas 8.vidusskolā tiek ierīkoti ventilācijas sistēmas maģistrālie tīkli

dab_18
Tiek sākti darbi Liepājas 12.vidusskolā

dab_19
Tiek sākti darbi Liepājas 12.vidusskolā

24.11.2009. Liepājas 7.vidusskolā tiek veikti grīdas betonēšanas darbi.

dab_20

03.12.2009. Liepājas 12.vidusskolā turpinās dabaszinību kabinetu renovācija.

dab_21

09.12.2009. Liepājas 15.vidusskolas dabaszinību kabineti ir sagatavoti, lai sāktos mēbeļu montāžas darbi.

dab_22

10.12.2009. Liepājas 8.vidusskolas dabaszinību kabinetos notiek mēbeļu montāžas darbi.

dab_23

05.01.2010. Liepājas pilsētas Domes Būvvaldes pieņemšanas komisija pieņēma ekspluatācijā četrus dabaszinību kabinetus un to laboratorijas telpu pēc veiktās renovācijas Liepājas 8.vidusskolā, Dunikas ielā 9/11.

dab_24

dab_25

12.01.2010. Turpinās dabas zinību kabinetu renovācija Liepājas 12.vidusskolā.

 dab_26 dab_27

12.02.2010. Liepājas pilsētas Domes Būvvaldes pieņemšanas komisija pieņēma ekspluatācijā četrus dabaszinību kabinetus un to laboratorijas telpu pēc veiktās renovācijas Liepājas 15.vidusskolā, O.Kalpaka ielā 96.

dab_28

dab_29
Tā pēc renovācijas izskatās ķīmijas kabinets Liepājas 15.vidusskolā

31.03.2010. Liepājas 12.vidusskola - mēbeļu montāža ir pabeigta, atlikuši daži elektroinstalāciju, ūdensvadu un kanalizācijas montāžu darbi.

dab_30
Liepājas 12.vidusskolas ķīmijas kabinets

dab_31
Liepājas 12.vidusskolas fizikas kabineta laboratorijas telpa

06.05.2010. Liepājas pilsētas Domes Būvvaldes pieņemšanas komisija pieņēma ekspluatācijā četrus dabaszinību kabinetus un to laboratorijas telpu pēc veiktās renovācijas Liepājas 12.vidusskolā, Kr.Valdemāra ielā 35/37.

dab_32

13.05.2010. Liepājas pilsētas Domes Būvvaldes pieņemšanas komisija pieņēma ekspluatācijā četrus dabaszinību kabinetus un to laboratorijas telpu pēc veiktās renovācijas Liepājas 7.vidusskolā, Celmu ielā 6.

dab_33


Projekts noslēdzies

Projekts noslēdzies

Šī maija mēnesī pašvaldības komisija pieņēma ekspluatācijā Liepājas 7. un 12.vidusskolu dabaszinātņu kabinetus, kuri tika renovēti Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda līdzfinansētā projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana sešās Liepājas vispārizglītojošās skolās” Nr.2009/0083/3DP/3.1.3.1.0./08IPIA/VIAA/085 ietvaros.

2009.gadā februārī tika nodoti ekspluatācijā Liepājas 2. un 6. vidusskolu dabaszinātņu kabineti. 2010.gadā pirmajā ceturksnī jaunus kabinetus apguvuši skolnieki Liepājas 8. un 15. vidusskolās.

Katrā skolā veikti remonti četros dabaszinātņu kabinetos (ķīmijas, fizikas, bioloģijas un matemātikas) ar laboratorijām. Telpas tika renovētas pilnā apjomā -  nomainīta elektroinstalācija, ūdensvads, kanalizācija, apkure, izbūvēta ventilācija, pārbūvētas starpsienas, nomainīti logi, durvis, izbūvētas jaunas grīdas, veikti kosmētiskie darbi. Kopējas izmaksas dabaszinātņu  kabinetu renovācijai  ir 692,8tūkst.Ls.

Atzinīgi šo  paveikto darbu ir novērtējis Liepājas15.vidusskolas direktors Gints Ročāns: „Mūsu skolēni ir augsti novērtējuši četrus mūsdienīgi izremontētos dabaszinātņu kabinetus, par ko liecina viņu pozitīvās atsauksmes gan savstarpējās sarunās, gan sarunās ar skolotājiem, kā arī prezentējot savu skolu tās viesiem. Esam pārliecināti, ka mācības jaunos apstākļos veicinās skolēnu ieinteresētību par eksakto mācību priekšmetu apguvi un , iespējams, izcili nākotnes inženieri, ārsti, pētnieki, zinātnieki, biologi būs mācījušies tieši šajos, mājīgajos un nu jau modernizētajos kabinetos. Esam pateicīgi visiem, kas ir atbalstījuši un veicinājuši šī projekta atbalstu un realizāciju mūsu skolā”.

Liepājas 2. un 6. vidusskolās remonta darbus veica SIA „KDzS”, pārējas skolās SIA firma „UPTK”.

Diemžēl, pēdējo divu objektu nodošana aizkavējās sakarā ar to, ka mēbeļu piegādātājs AS „ĒTOSS” nepildīja savas līguma saistības.

Projektā arī paredzēts nodrošināt minēto sešu skolu dabaszinātņu kabinetus ar jaunu modernu aprīkojumu par kopēju summu 332.5 tūkst.Ls un papildināt skolu bibliotēku fondus ar mācību līdzekļiem par kopējo summu 1,0 tūkst.Ls.

Pilnā apjoma projekts tiks īstenots līdz 2010.gada 31.oktobrim.

Projekta vadītāja Inesa Apoga


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv