Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides A programmas


2018. gads

Nr. 

Programmas nosaukums

Apgūšanai paredzētais stundu skaits

Programmas mērķauditorija

Kontaktpersona

1.

Atgriezeniskā saite un skolotāju sadarbības modelis mācību procesā, kas vērts uz skolēnu kompetenču attīstību ( lektore Līga Šilova)

6

Vispārizglītojošo skolu pedagogi

Inta Budriķe
29123060

2.

IKT izmantošanas iespējas mūsdienīgā mācību procesā
(lektore Dace Okmane)

12 Vispārizglītojošo skolu skolotāji Inta Budriķe
29123060
3.

Atgriezeniskā saite mācību stundā kā efektīvas sadarbības forma ( lektore Sandra Šulme)

6 Vispārizglītojošo skolu skolotāji Inta Budriķe
29123060
4.

Audzināšanas pamatnostādnes latviskajā dzīvesziņā

6 Pirmsskolas skolotāji Dina Jaunzeme
27899827
5.

Bērnu dejas pasniegšanas metodika 21.gadsimta bērniem

6 Pirmsskolas skolotāji Vija Blumberga
26396761
6. Pratības attīstošs mācību process speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar viegliem garīgās attīstības traucējumiem un profesionālās pamatizglītības programmās  18 Speciālās pamatizglītības skolotāji Sarmīte Sidorova
26109607  
7.

Vienaudžu mācīšanās lasītprasmes attīstības veicināšana (VIMALA) 

16 Vispārizglītojošo skolu skolotāji Inga Ekuze
29259890
8.

Starpdisciplinārās mācības aktuālo kompetenču veicināšanai
(lektore Dr.paed.,asoc.prof.Karine Oganisjana) 

8 Pirmskolas un vispārizglītojošo skolu skolotāji Inta Budriķe
29123060
9.

 Skolēnu pilsoniskās līdzdalības sekmēšana mācību un audzināšanas procesā sākumskolā

12 Vispārizglītojošo skolu skolotāji Aiga Griniece
29386111
10.

Pilsoniskās audzinašanas un pilsoniskās līdzdalības sekmēšana izglītības iestādē

12 Pirmskolas un vispārizglītojošo skolu skolotāji Dina Jaunzeme
11.

Kuģu modelisms

8 Vispārizglītojošo skolu skolotāji Guntars Graudiņš
27143073

 

2016.gads

Nr. 

Programmas nosaukums

Programmas apjoms (stundas)

Mērķauditorija

Kontaktpersona

1.

Kreativitāte dažādos muzikālās darbības veidos pirmsskolas vecuma bērniem

16

Vispārizglītojošo skolu pedagogi

Vija Blumberga
26396761

2.

Bērnu tiesību aizsardzības sistēma un normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzības jautājumos

8

Vispārizglītojošo skolu pedagogi

Marita Bogotā
26784161

3.

Pirmsskolas izglītības iestādes psihohigiēna

6

Vispārizglītojošo pirmsskolu pedagogi

Nataļja Agašina
63441858

4.

Latvju zīmes un to pielietošanas iespējas mūsdienu mācību procesā II daļa

6

Vispārizglītojošo pirmsskolu pedagogi

Dina Jaunzeme
27899827

5.

Uz skolēna mācīšanos virzīta efektīva mācību stunda: ievietošanas izaicinājumi praksē

12

Vispārizglītojošo skolu pedagogi

Līga Čakāne
28602723

6.

Bērnu attīstības uzdevumi līdz pusaudžu vecumam un radošās stratēģijas to risināšanai

36

Vispārizglītojošo skolu pedagogi

Kaija Gulbe
29163093

 

Nr. 

Programmas nosaukums

Programmas apjoms (stundas)

Mērķauditorija

Kontaktpersona

1.

Mūzikas terapijas elementi pedagoģiskajā darbībā

6

Mūzikas pedagogi

Aiga Tiltiņa
63457351
Liepājas pilsētas 2.mūzikas skola

2. 

Pirmās medicīniskās  palīdzības sniegšana

12

Vispārizglītojošo skolu pedagogi

Gints Ročāns
63442024
Liepājas 15.vsk.

3. 

Attīstošā dialoga metode pedagoģiskajā darbā

24

Vispārizglītojošo skolu pedagogi

Kaija Gulbe
29163093
Mācību centrs „Saulespuķe”

4. 

Pašpalīdzības pamatprincipi pedagogiem profesionālā izdegšanas sindroma mazināšanā

24

Vispārizglītojošo skolu pedagogi

Kaija Gulbe
29163093
Mācību centrs „Saulespuķe”

5. 

Pedagoģiskā darba un medicīniskās ietekmes uz skolēniem saskaņa mācību un audzināšanas procesā speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem

36

Speciālās pamatizglītības pedagogi

Kaiva Žīmante
63436353
Liepājas speciālā internātpamatskola

6. 

Zelta griezums-2014”Impulss”

6

Mākslas un mūzikas pedagogi

Iveta Eniņa
63422822
Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

7. 

Mūzikas metožu izmantošanas iespējas skolēnu socializācijā

6

Mūzikas pedagogi

Aiga Tiltiņa
63457351
Liepājas pilsētas 2.mūzikas skola

8. 

Skolas psihohigiēna

12

Vispārizglītojošo skolu pedagogi

Kaspars Bikše

Pedagoģiskās meistarības skola

9. 

IKT prasmju pilnveide mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai

24

Vispārizglītojošo skolu pedagogi

Kristīne Bārdule
63422080
Liepājas Centra sākumskola

10.

Digitālās prasmes un interaktīvi risinājumi SMART Notebook 11 vidē

6

Vispārizglītojošo skolu pedagogi

Daiga Demitere Krūmkalne
63433871
Liepājas Ezerkrasta sākumskola

11.

Cianotipijas grafika

6

Vispārizglītojošo skolu pedagogi

Aivars Rozentāls
29892712

12.

Sabiedrības un kultūras izpētes metodoloģija un metodes. Skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības organizēšana, vadīšana un vērtēšana

8

Vispārizglītojošo skolu pedagogi

Baiba Bolšteina
26134079

13.

Klases audzinātāja loma klases kolektīva saliedēšanā un skolēna personības veidošanā

12

Vispārizglītojošo skolu pedagogi

Signe Berga
29136713

14.

Radošas, daudzveidīgas un mūsdienīgas mācību metodes pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem vizuāli plastiskajā mākslā un rokdarbos

8

Vispārizglītojošo skolu pedagogi

Ilze Elizabete Rasa
26379177

15.

Skolas komandas sadarbība kvalitatīvas izglītības īstenošanā

36

Vispārizglītojošo skolu pedagogi

Iveta Vērse
67503730

16.

Matemātikas olimpiāžu uzdevumu risināšanas metodes un vērtēšana

36

Vispārizglītojošo skolu matemātikas pedagogi

Dace Kūma
26305871

17. Bērnu un pusaudžu psihiski un uzvedības traucējumi-
kas jāzin skolotājiem

6

Vispārizglītojošo skolu  pedagogi

Raisa Stunžāne
26131045

 
18. Jaunrades veicināšana mūzikas stundās

6 Mūzikas pedagogi

Aiga Tiltiņa
25431647 

19. Darbs ar agresija pedagoģiskajās attiecībās skolēns- skolotājs

12 Vispārizglītojošo skolu  pedagogi

Kaija Gulbe
29163093 

20.

Dusmu aizvietošana metode

6

Sociālie pedagogi

Marika Blumberga

26777750

21. 

Vienaudžu mācīšanās lasītprasmes attīstības veicināšanai 5.-7.klasēs

16

Pamatizglītības programmu pedagogi

Inga Ekuze

29259890

22. 

Skolēnu ar vidēji smagiem, smagiem un dziļiem garīgās attīstības traucējumiem izpēte un izpētes materiālu apkopošana

18

Speciālās pamatizglītības pedagogi

Kaiva Žīmante

29144667

23. 

Inovatīivi materiāli dizaina izstrādājumu tehnoloģijās

4

LDMV pedagogi

Andra Zvirbule

63423653

24. 

Saskarsmes psiholoģija un konfliktoloģija

24, 36

Vispārējās izglītības pedagogi

Inga Pūre

26354505

25. 

Domāšana kā prasme rezultatīvai darbībai, iniciatīvai un radošumam

36

Vispārējās izglītības pedagogi

Juta Birzniece

29115033

26. 

Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā

8

Vispārējās izglītības pedagogi

Dace Liepa

29453817

27. 

Darbam ar spējīgiem izglītojamiem. Profesionālās meistarības pilnveide programmēšanas  skolotājiem

12

Vispārējās izglītības pedagogi

Sandra Anohina

26871595

28. 

Mobilās aplikācijas matemātikas skolotāja darbā

24

Matemātikas pedagogi

Vaira Kārkliņa

29488247

29.

Dzimumaudzināšanas dažādās pedagoģiskās pieejas, stratēģijas un mācīšanas metodoloģiskie aspekti, paņēmieni un metodes

12

Vispārējās izglītības pedagogi

Guntis Bedeicis

27583454

30.

Izglītības iestādes psihohigiēna

12

Vispārējās izglītības pedagogi

Guntis Bedeicis

27583454

31.

Saliedētas komandas veidošana

12

Vispārējās izglītības pedagogi

Guntis Bedeicis

27583454

32.

Mobings, tā atpazīšana, profilakses un novēršanas pasākumi

12

Vispārējās izglītības pedagogi

Guntis Bedeicis

27583454

33.

Labvēlīgas psiholoģiskās vides veidošana

36

Vispārējās izglītības pedagogi

Guntis Bedeicis

27583454

34.

Pozitīvas attieksmes mācīšana izglītības iestādē, tās metodoloģiskie aspekti

12

Vispārējās izglītības pedagogi

Guntis Bedeicis

27583454

35.

Izglītojamo uzvedība, tās korekcijas iespējas

12

Vispārējās izglītības pedagogi

Guntis Bedeicis

27583454

36.

Atbalsts pozitīvai uzvedībai un Sociāli emocionālās audzināšanas programmu ilgtspējas nodrošināšana skolā

6

Vispārējās izglītības pedagogi

Gints Ročāns

29187734

37.

Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā

12

Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā

Dace Reknere

67105540, 2948584

38.

Radošas, daudzveidīgas un mūsdienīgas mācību metodes vispārizglītojošo izglītības iestāžu pedagogiem vizuāli plastiskajā mākslā un rokdarbos

8

Pirmsskolas izglītības pedagogi

Ilze Elizabete Rasa
26379177

39.

Esi aktīvs- izvēlies komandu sporta spēles!

12

Sporta pedagogi

Dace Kaspare
29388383

40.

Alkohola prevencijas metodes

18

Vispārējās izglītības pedagogi

Linda Sinka
26112090

41.

Latviešu folkloras iedzīvināšana mūsdienu mācību procesā -IIdaļa

6

Pirmsskolas pedagogi

Dina Jaunzeme
27899827

42.

IKT profesionālās pilnveides kursi skolotājiem iesācējiem

12

Vispārējās izglītības pedagogi

Andrejs Zavaruhins
63431772

43.

Mūsdienu problēmas un tradicionālās pieejas krievu valodas kā svešvalodas mācīšanas metodikā

24

Vispārējās izglītības pedagogi

Gaļina Šestakova
28270150

44.

Individualizācija un diferenciācija mācību stundā

8

Vispārējās izglītības pedagogi

Aleksandrs Vorobjovs
29964070

45.

Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrāde pedagoģijā

6

Vispārējās izglītības pedagogi

Inta Budriķe
26124010

46.

Skolēna kā lasītāja veidošanās literatūras stundās

6

Vispārējās izglītības pedagogi

Normunds Dzintars
26305398

47.

Tiesību normas sociālpedagoģiskajā darbībā skolā

8

Vispārējās izglītības pedagogi

Kristaps Keišs
28667745

48.

IKT mākslā

6

Vispārējās izglītības pedagogi

Anželika Vilsone
29551276

49.

Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba vides harmonizācija, izmantojot grupu metožu paņēmiens

6

Vispārējās izglītības pedagogi

Dita Bite
27899802

50.

Fonemātisko procesu attīstība pirmsskolas vecumā

6

Vispārējās izglītības pedagogi

Anda Ziemele
29520516


Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv