Liepājas skolēni uzstājas starptautiskā konferencē Jūrmalā

Liepājas skolēni uzstājas starptautiskā konferencē Jūrmalā

Septiņi Liepājas vidussskolēni 22. un 23. maijā piedalījās starptautiskā zinātniski pētniecisko darbu conference “Es dzīvoju pie jūras” Pumpuru vidusskolā, kuru tradicionāli organize Jūrmalas Dome. Skolēni prezentēja savus zinātniski pētnieciskos darbus, kuros atklāja savai pilsētai aktuālas problēmas un risinājumus saistībā ar jūru. 

Konkursa mērķis ir attīstīt skolēnu sadarbības prasmes zinātniski pētnieciskajā darbībā reģionalajā un starptautiskā mērogā. Konferencē piedalījās Jūrmalas, Liepājas un Tallinas 10 un 12. klašu skolēni. Tā bija arī iespēja pilnveidot savas svešvalodu prasmes, jo uzstāšanās notika angļu valodā.

Liepāju konferencē pārstāvēja: Anna Taimiņa un Rihards Pēteris Ročāns no Liepājas 15. vidusskolas ar darbiem „Aizsargājamo augu daudzveidība Liepājas pludmalēs” un „Mākoņu tipa saistība ar lietus ūdens piesārņojumu Liepājā”, Dāvids Oļševskis no Vakara (maiņu) vidusskolas ar darbu par veselību veicinošām aktivitātēm Liepājā, Dineja Stepanova un Anželika Poļenoka no Liepājas 8. vidusskolas ar pētījumu par ūdens procedūrām Liepājas Reģionālajā slimnīcā, Dita Virga no Liepājas Raiņa 6. vidusskolas ar darbu „Liepājas pamesto ēku arhitektūra”, Valentīns Kargins no A.Puškina Liepājas 2. vidusskolas par Liepājas 19. gadsimta nocietinājumu sistēmu izbūvi, Agnese Felicita Alžāne un Evelīna Meļņikova no Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas ar spēli „Liepāja”.

Visi skolēni balvā saņēma Jūrmalas Domes sertifikātus un medaļas, kā arī trīs dienu atpūtu Jūrmalas akvaparkā. Atklātā olimpiāde matemātikā - rezultāti

3. vieta Daiga Koroļonoka, Liepājas 15.vidusskolas 5. klase (skolotāja Anna Galiņa) 
3. vieta Igors Astrausks, Liepājas 7.vidusskolas 6. klase (skolotāja Larisa Basakova) 
3. vieta Jevgenijus Čistiakovas Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas 7. klase (skolotāja Irina Vīksna)

3. vieta Amanda Razma, J.Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskolas 9. klase ( skolotāja Nelima Skudrovska)

2. vieta Pāvels Ļapunovs, Liepājas 7.vidusskolas 5. klase (skolotāja Andžela Sokova)  

1. vieta Jelizaveta Pahara, Liepājas pilsētas 12.vidusskolas 8. klase (skolotāja Tatjana Kurdeko) 

Atzinība Rūdolfs Barons, Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 8. klase (skolotājs Artis Freimanis) 


Izglītības projektu konkursā atbalstīti 15 projekti


Apstiprināti un izvērtēti Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes projektu konkursā iesniegtie projektu pieteikumi - šogad no 31 iesniegtā projekta daļēji vai pilnā apjomā konkursa komisija līdzfinansējumu piešķīrusi 15 projektiem par kopējo summu Ls 12 000.

Projektu konkursa mērķis ir noteikt Liepājas pilsētai piemērotākos un atbilstošākos izglītības projektus, kas veicinātu izglītības procesu attīstību un paaugstinātu izglītības kapacitāti Liepājā, veicinātu jaunrades procesus, uzlabotu un attīstīt starpinstitūciju sadarbību, izglītības norišu daudzveidību un kvalitāti.

Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir līdz 75% apjomā no iesniegtā projekta kopējās budžeta summas. Piešķirtā līdzfinansējuma apjoms nav mazāks par Ls 50 un nav lielāks par Ls 1500. Projektu konkurss tiek izsludināts vienu reizi gadā, nosakot projektu realizēšanas termiņu no 1.maija līdz 30.novembrim.

Atbalstītie projekti ( projekta nosaukums, iesniedzējs, piešķirtā summa)


Izvērtē karjeras izglītības formas „Skolas sadarbība ar uzņēmumu” programmas

Mācību gadu noslēdzot, Liepājas 15. vidusskolā un Liepājas vakara (maiņu) vidusskolā norisinājās karjeras izglītības formas „Skolas sadarbības ar uzņēmumu” programmas izvērtējuma pasākumi. 
Liepājas 15. vidusskolā 7. maijā 7. klases skolēni prezentēja klases projekta darbus, kuri bija izstrādāti, sadarbojoties 7. b klasei ar A/S „Liepājas Papīrs”, 7. b un 7. c klasei sadarbojoties ar viesnīcas „Kolumbs” vadītāju Jāni Vīnertu. Bet 9. maijā Liepājas vakara (maiņu) vidusskolā projekta darbus prezentēja 10. a klases un 10. b klases audzēkņi, kuri savus projekta darbus bija izstrādājuši, sadarbojoties ar viesnīcu „Promenade” pilnvaroto personu un „City Amrita Hotel” viesnīcas pārstāvjiem. Uzņēmumu pārstāvji kā eksperti izvērtēja karjeras atbalsta programmā iesaistīto skolēnu izstrādātos projektus.
Pasākuma otrajā daļā, projekta skolas koordinatori, karjeras atbalsta programmā iesaistīto klašu audzinātāji, priekšmetu skolotāji, projekta pašvaldības koordinatore Ludmila Molčanova un uzņēmuma pārstāvji piedalījās karjeras atbalsta programmas īstenošanas un rezultātu SVID analīzes noslēguma procesā. Uzņēmuma "Liepājas papīrs" pārstāvis atzina: „Pateicoties šādiem projektiem, uzņēmumam ir iespēja popularizēt sevi un plašākai sabiedrībai pastāstīt savu “veiksmes stāstu”. Ar reāliem piemēriem pierādīt, ka arī ekonomiskās krīzes situācijās ir iespējams attīstīties un saglabāt konkurētspēju. Mums ir svarīgi, ko par mums domā liepājnieki.”


Aicina ieteikt „Gada skolotājus”

Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde izsludina tradicionālo konkursu nominācijas “Gada skolotājs” piešķiršanai un aicina izglītības iestādes līdz 31. augustam iesniegt savus pieteikumus. “Gada skolotāji” tiek apbalvoti katru gadu Skolotāju dienas svinīgajā pasākumā. 

Pedagogu nominācija „Gada skolotājs” nodibināta , lai izteiktu Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes atzinību izciliem izglītības darbiniekiem par inovācijām izglītības procesā, apzinātu, atbalstītu un apbalvotu aktīvus un talantīgus izglītības darbiniekus.
Šogad “Gada skolotājus” noskaidros astoņās nominācijās: par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgajiem izglītojamajiem; par inovācijām izglītības procesā; par mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītības darba organizāciju un vadību; par mūža ieguldījumu izglītībā; par veiksmīgāko pedagogu debiju; par darbu ar izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām; par kvalitatīvu un atbildīgu darbu. Pirmo reizi arī skolēnu līdzpārvaldes aicinātas izvirzīt pedagogu nominācijā „Foršākais skolotājs”.
Katra Izglītības iestāde konkursam var pieteikt vienu konkursa dalībnieku kādā no nominācijām, savstarpēji vienojoties izglītības iestādes vadībai, arodkomitejai, izglītības iestādes padomei, skolas līdzpārvaldei. Konkursa kārtība atrodama LIP mājas lapā http://www.lip.lv/data/dokumenti/2013/gada_skolotajs.pdf
“Gada skolotāji” saņem sudraba piespraudi , Izglītības pārvaldes Atzinības rakstu, naudas balvu.


Noslēdzies skolotāju radošo darbu konkurss

Pateicamies visiem skolotājiem , kuri piedalījās skolotāju radošo darbu konkursā: Marutai Zvirbulei, Grigorijam Kravčukam, Jolantai Klamerei(J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskola), Janai Jagminai(Internātpamatskola) ,Liepājas Centra sākumskolas skolotājiem, Inesei Stepko, Melitai Kauliņai(15. vidusskola), Sigitai Stefanai, Daigai Muižulei(Liepājas Raiņa 6. vidusskola), Guntai Laubergai(DALP 5.vidusskola), Evijai Jaunzemei(Liepājas Raiņa 6. vidusskola)! 
Sveicam konkursa uzvarētājus!
3.vieta- M. Kauliņa, I. Stepko ”Matemātika 7.klasei”
3. vieta Centra sākumskolas radošo darbu krājumam
2. vieta –D. Muižule, S. Stefana ”Skolēnu kreativitātes veicināšana, izmantojot mūsdienīgas mācību metodes latviešu valodas un literatūras stundās”
1. vieta- E. Jaunzeme „Uz skolēna mācīšanos virzīts mācību process”
1. vieta -G. Lauberga „Skolēnu radošie darbi, to vērtēšana, vērtēšanas kritēriji”


Liepājā skolēnu vasaras darba sezona sāksies 3. jūnijā


Liepājā šovasar ar pašvaldības finansiālu atbalstu algotu darbu divas nedēļas varēs strādāt 200 skolēni vecumā no 13 līdz 14 gadiem. Pirmajā maiņā no 3. līdz 14. jūnijam 42 skolēni strādās Raiņa 6. vidusskolā, Liepājas 8. vidusskolā, Centra sākumskolā un Komunālajā pārvaldē.

Visiem 200 skolēniem ( saraksts pielikumā) , kuriem piešķirta darba vietas, jādodas pie savas skolas sociālajiem pedagogiem un jākārto nepieciešamie dokumenti.

Reģistrēšanās vasaras darbam tika organizēta skolās pie sociālā pedagoga līdz 3.maijam. Uz 200 darba vietām pieteicās 494 skolēni. Skolēnu iesniegtās anketas tika izvērtētas, informāciju par piešķirtajām darba vietām iespējams uzzināt savā skolā vai Liepājas izglītības pārvaldes mājas lapā www.lip.lv
Katrs skolēns strādās divas nedēļas. Darba periods ilgs līdz 9. augustam . Darba vietas izveidotas vispārizglītojošās skolā, kur skolēni darba vadītāja uzraudzībā veiks skolu teritoriju un sporta laukumu kopšanu, labiekārtošanu un uzturēšanu kārtībā, kā arī Komunālajā pārvaldē. Katrs skolēns strādās četras stundas dienā, par divu nedēļu darbu saņemot 50 Ls darba algu.

Jaunums šogad ir tas, ka pirmo reizi darba vietas vienu mēnesi tiks piedāvātas arī 50 jauniešiem vecumā no 15 līdz 19 gadiem. Tāpēc pilsētas uzņēmēji aicināti savos uzņēmumos no 1.jūlija līdz 31.augustam izveidot darba vietas skolēniem. Darba vietas izveidošanai uzņēmējs finansē 100 Ls darba algu, nodrošina ar darba vadītāju, izveido darba drošības prasībām atbilstošu darba vietu. Savukārt pašvaldība finansē 100 Ls darba algu, sedz darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas 24,09 % no pilnas darba algas, veic darbinieka apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā. Skolēni par mēneša darbu alga saņems 200 Ls. Darba laiks - 7 stundas dienā, 18 un 19 gadīgiem skolēniem – astoņas stundas dienā.
Skolēni varēs pieteikties uz konkrētu darba vietu, sagatavojot motivācijas vēstuli, aizpildot anketu, kura pēc 1. jūnija būs publicēta www.lip.lv reizē ar izveidoto darba vietu sarakstu. Dokumenti iesniedzami Liepājas pilsētas Domes APC līdz 17. jūnijam. Darbam var pieteikties skolēni, kuri mācās vispārizglītojošās skolās vai profesionālās skolās Komisija, kuras sastāvā ir Izglītības pārvaldes darbinieki, izvērtēs pieteikuma dokumentus un uz katru pieteikto vietu atlasīs ne vairāk kā piecus pretendentus.

Pēc tam notiks darba devēja un pretendentu pārrunas, kurās darba devējs izvēlēsies izveidotajai darba vietai piemērotāko darbinieku, noslēdzot trīspusēju līgumu par darbinieka pieņemšanu darbā.
Domes finansējums skolēnu nodarbinātībai vasaras brīvlaikā ir 19 100 Ls, kas ir par 7500 latiem vairāk nekā pērn. 13 un 14 gadīgu skolēnu nodarbinātības projekta realizēšanai paredzēts 11700 Ls, bet 15 līdz 19 gadīgu skolēnu nodarbinātības projekta realizēšanai - 7400 Ls. Uzņēmēju līdzfinansējums plānots 5000 Ls.

13-14 gadīgo skolēnu saraksts, kuriem piešķirts darbs 2013.gada vasarā:


Liepājas Bērnu mākslas skolā notiks nometne „Mazā Mākslas akadēmija”

Liepājas Bērnu mākslas skolā notiks nometne „Mazā Mākslas akadēmija”

Biedrība „Kurzemes Radošas industrijas attīstības centrs” sadarbībā ar Liepājas Bērnu mākslas skolu un biedrību „Vārtāja” organizē atvērta tipa dienas nometni 40 bērniem vecumā no 9 līdz 16 gadiem laika posmā no 10.06.2013. – 21.06.2013.  Projektu atbalsta Liepājas pilsētas Dome.


Lielmutis Fricis un Liemute Marta Liepājā no 31. maija līdz 2. jūnijam

Lielmutis Fricis un Liemute Marta Liepājā no 31. maija līdz 2. jūnijam

Jau piekto gadu no 31. maija līdz 2. jūnijam Liepājā notiks svētki visai ģimenei „Lielmutis Fricis un Lielmute Marta”. Bērni un viņu vecāki varēs piedalīties radošajās darbnīcās, apskatīt izstādes, sadziedāties ar lielo kori, sadejoties lielajā dejā, iet rotaļās un izpriecāties atrakcijās. Aktivitātes notiks gan Liepājas Rožu laukumā un Liepājas Muzejā, gan Jūrmalas parkā trīs dienu garumā bez maksas.


Liepājā 1. jūnijā notiks festivāls „Latvju bērni danci veda”

Liepājā 1. jūnijā notiks festivāls „Latvju bērni danci veda”

1.jūnijā Liepāja pulcēs vairāk nekā 3000 dejotājus no Latvijas pilsētām un novadiem skolu tautas deju kolektīvu festivālā - lielkoncertā „Latvju bērni danci veda”. Ikviens aicināts par brīvu apmeklēt šo skaisto bērnu pasākumu, kas būs īsti svētki ģimenēm Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā. 

Latvijas bērni šos svētkus ļoti gaida - daudziem, kuri nepiedalās skolēnu Dziesmu un deju svētkos, tā ir iespēja uzstāties tik lielā pasākumā, iepazīt Liepāju, redzēt jūru. Liepājas pašvaldība un Bērnu un jaunatnes centra speciālisti ieguldījuši lielu darbu, lai pasākums izdotos lielisks.

Festivāls notiks Jūrmalas parkā un stadionā, bet dejotāji uzstāsies arī pilsētā - no plkst. 12.00 līdz 15.30 notiks koncerti Rožu laukumā, Pētertirgū.

Plkst. 16.00 sāksies lielais svētku gājiens, kurš virzīsies no Kuršu ielas pa Peldu ielu līdz „Daugavas” stadiona rezerves laukumam.

Svētku gājiena laikā satiksmei būs slēgta Kuršu iela no Peldu līdz Siena ielai ( no plkst. 12.00-17.00), Rožu iela no Kuršu ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai ( no plkst. 14.00-16.00).

Lielkoncerts „Pilsētā, kurā piedzimst vējš” sāksies plkst. 17.00 „Daugavas stadionā”, un tajā daudzkrāsainus deju rakstus izdejos septiņu apvienoto Latvijas novadu dejotāji.

Savukārt parkā pie bērnu rotaļu laukuma no 11.00 līdz 15.00 uz lielās skatuves notiks Bērnu un jaunatnes centra pulciņu dalībnieku koncerts. Tas sāksies ar rotaļu rītu mazajiem, kuru vadīs folkloras grupa „Ķocis”. Uzstāsies vokālās grupas, būs iespēja noskatīties fragmentus no mūzikla „Sārtais ziediņš”, jaunākās modes kolekcijas, leļļu teātri, noslēgumā uzstāsies BJC vokāli instrumentālās grupas, arī Latvijas mēroga laureāti Tomasa Kleina vadībā. Svētku dalībnieki un apmeklētāji varēs piedalīties BJC rīkotajās radošajās darbnīcās, iepazīties ar pulciņu piedāvājumu un pedagogu vadībā izgatavot visdažādākās lietas – no lellītēm un zīmodziņiem līdz buru laivām. Darbosies arī fotostudija ar grimētājiem un ģērbējiem, makšķerēšanas skola, BMX, skeitborda laukums, uzstāsies moto sportisti, ielu vingrotāji utt.

1. jūnijā par godu Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai visiem bērniem pilsētas sabiedriskais transports – autobusi un tramvajs būs par brīvu, bet pasākuma dalībnieki varēs braukt par brīvu, uzrādot svētku identifikācijas kartes.Seko mums

Iesakām

moodle.liepaja.edu.lv

registrs.liepaja.edu.lv

lip.lv/pieteikties

soma.lv

liepaja.lv izm.gov.lv visc.gov.lv visc.gov.lv